Filipinas

1. LEGISLACIÓ FILIPINA  

 • Conveni de l'Haia de 29 de maig de 1993. Des de l'1 de novembre de 1996 està en vigor, entre Espanya i Filipines, el Conveni de l'Haia relatiu a la protecció del xiquet i a la cooperació en matèria d'adopció internacional. 
 • Llei per la qual s'establixen les normes que regiran l'adopció entre països de xiquets filipins i amb altres fins. (Llei de la República núm. 8043 – 1994, actualitzada a 8 de gener de 2004). 
 • Normes i Reglamentacions sobre Adopció Internacional. 1996. 
 • Acta de l'Adopció Nacional de 1998 (Acta de la República núm. 8552). 
 • Protocol sobre adopció internacional entre Espanya i Filipines, fet a Manila el 12 de novembre de 2002. Aplicació provisional del protocol (BOE de 24 de gener de 2003). 

2. REQUISITS DELS ADOPTANTS

Estat civil:

 • En el supòsit de matrimoni la sol·licitud d'adopció haurà de fer-se conjuntament. 
 • S'admeten matrimonis amb un any de casats sempre que puguen demostrar que prèviament van tindre una convivència de tres anys, si esta convivència no es pot demostrar es demanen tres anys de casats. 
 • Per als supòsits en què per a un dels cònjuges supose un segon matrimoni, es demanen cinc anys de casats. 
 • Si bé la legislació filipina no prohibix l'adopció individual, temporalment està suspesa la recepció de nous expedients de famílies monoparentals, encara que este tipus de família pot adoptar menors amb necessitats especials, i s'entenen per tals, a més de xiquets amb malalties o discapacitats greus, els que són majors de 9 anys i els grups de 2 o més germans. 

Edat

 • Hauran de tindre almenys vint-i-set anys, i una diferència amb l'adoptant de com a mínim 16 anys. La màxima diferència d'edat entre l'adoptant i l'adoptat serà de 45 anys. 

3.REQUISITS DE L'ADOPTAT 

 • Podran ser adoptats els xiquets menors de 15 anys, òrfens, abandonats o els pares dels quals hagen donat el seu consentiment a l'adopció. 
 • Excepció: cal considerar persones de díhuit anys i menors d'eixa edat si formen part d'un grup de germans. 
 • Per a adoptar un xiquet major de 10 anys es requerix el seu consentiment. 

4.CRITERIS TÈCNICS DE SELECCIÓ 

 • Tan sols poden ser legalment adoptats aquells xiquets l'adopció internacional dels quals haja sigut autoritzada per l'organisme competent filipí, el DSWD, que no declara que el xiquet és susceptible de ser adoptat via internacional fins que no s'assegura que prèviament s'ha intentat trobar una família filipina d'adopció a través dels processos d'adopció local, en els nivells regionals i interregionals. 
 • Els treballadors socials de les agències d'atenció dels xiquets (CCA), són els principals responsables en la selecció dels futurs pares adoptius. Presenten les seues propostes al Comité de Col·locació Internacional (Intercountry Placement Committee- ICPC) qui fa les recomanacions a l'ICAB, qui aprova, rebutja o diferix una col·locació o una selecció. 
 • L'edat del cuidador principal ( que és la dona, llevat que en els informes es referisca el contrari) és la que prendran com a referència i no assignen menors de 2 anys quan este tinga 43 anys o més, encara que la mitjana d'edat entre ambdós cònjuges siga inferior a 43 anys. 
 • Si hi ha fills previs, consideren que el menor assignat ha de tindre una diferència aproximada per sota de dos anys amb els fills ja existents, llevat que la idoneïtat establisca que el menor a assignar pot tindre una edat superior als fills que ja existisquen. 

5.FORMES I EFECTES DE L'ADOPCIÓ 

 • Els menors no vénen a Espanya en adopció sinó com si fóra un acolliment preadoptiu. L'ICAB, autoritat central filipina, entrega a la família la custòdia del menor per un període de sis mesos que entenen de prova. Durant eixe termini l'agència d'adopció ha de realitzar uns informes bimensuals de seguiment que s'enviaran a l'ICAB. 
 • Si estos informes són correctes el DSWD emetrà i l'ICAB enviarà el consentiment per a l'adopció del menor pels tràmits judicials corresponents a Espanya, document conegut com Affidavit (acta d'aprovació d'adopció internacional). 
 • El visat que s'expedix al menor adoptat és el visat de Reagrupació Familiar per Adopció (RFA), tipus D, amb una duració de 90 dies. 
 • L'adopció es constituïx a través d'una resolució del jutge espanyol, és sempre plena. 
 • Obtinguda la resolució d'adopció a Espanya, haurà de remetre's a l'ICAB una còpia autenticada que comunicarà la seua recepció. 
 • Es dóna un termini màxim de dos anys, per a finalitzar l'adopció del xiquet. És responsabilitat de l'agència d'adopció assegurar-se que la resolució d'adopció en el país receptor és degudament emesa i finalitzada dins del termini previst. 

6.DOCUMENTS DE L'EXPEDIENT

Dels interessats: 
 • Sol·licitud d'adopció internacional. Dos formularis: 

1 "Declaració dels sol·licitants"

2 "Informació i dades personals dels sol·licitants"

 • Qüestionari personal 
 • Certificat literal i certificat internacional (o plurilingüe) de naixement. 
 • Certificat literal i certificat internacional (o plurilingüe) de matrimoni, per a parelles, o si és el cas sentència ferma de divorci. 
 • Certificat d'ingressos econòmics: certificat d'ingressos i certificat financer d'actius familiars (certificat de propietats) 
 • Consentiment a l'adopció, per escrit, dels fills majors de 10 anys, ja siguen fills biològics o adoptats. 
 • Carta d'acceptació del tutor o tutors. 
 • Certificats mèdics: certificat mèdic oficial i annex metge ("Medical Evaluation Form") segons model facilitat per l'ICAB. 
 • Certificat d'antecedents penals. 
 • Cartes de recomanació: rector, cap professional i amic. 
 • Dos fotocòpies del passaport en vigor i tres fotografies, mida de carnet. 
 • Àlbum fotogràfic. 
 • Check List (formulari "Type of Child Acceptable to Family") que indica el tipus de condicions físiques/psíquiques/metgesses i antecedents del xiquet assumibles pels sol·licitants d'adopció. 

De l'entitat pública: 

 • Certificat d'idoneïtat 
 • Informe social 
 • Informe psicològic 
 • Compromís de seguiment 

Tota esta documentació ha de presentar-se en anglés o traduïda oficialment a este idioma. 

7.ORGANISMES PÚBLICS COMPETENTS

L'autoritat central del conveni de l'Haia és la Junta d'Adopció Internacional: 

INTER-COUNTRY ADOPTION BOARD (ICAB) Consell d'Adopció Internacional

Chicago Street córner Ermin Garcia St. 

Baragay Pinagkaisahan Cubao

QUEZON CITY

FILIPINES

L'autoritat competent de l'article 23 del Conveni de l'Haia, és el Departament de Benestar Social i Desenrotllament:

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT (DSWD) Ministeri de Benestar Social i Desenrotllament

Batasan Pambansa Complex

Constitution Hills

QUEZON CITY

FILIPINES

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS (DFA) Ministeri d'Assumptes Exteriors

2330 Roxas Bulevar

1300 Pasay City Metro 

Manila

Filipines 

8.TRAMITACIÓ A FILIPINES

 • Una vegada que l'ICAB haja acceptat la sol·licitud d'adopció presentada per l'Autoritat Central Espanyola, expedirà una notificació concedint o denegant les sol·licituds, i enviarà a l'Autoritat Central Espanyola informe amb els motius de la seua decisió. 
 • Per a assignar un menor a una família és necessari que prèviament un treballador social del centre on residix el menor autoritzat per a una adopció internacional haja estudiat almenys cinc sol·licituds d'adopció de famílies del "roster" (llista de sol·licituds aprovades a l'espera de rebre assignació), la petició de la qual s'ajuste al perfil del menor susceptible d'adoptar i, d'entre elles, triar les dos considerades com a millors i indicarà quina d'entre estes és la primera opció. L'ICAB és l'organisme que finalment ha d'aprovar l'assignació realitzada, i ho notificarà a l'agència d'adopció corresponent, en el termini de 5 dies des de l'aprovació. Si l'assignació no fóra acceptada per la primera família seleccionada, esta passa automàticament a la que va ser triada com a segona opció del menor. 
 • Una vegada s'oferisca un xiquet als possibles pares adoptius (PAP), l'ICAB facilitarà tota la informació disponible sobre aquell. 
 • Acceptada l'assignació realitzada per l'autoritat central i els pares, es comunica a l'ICAB que emet el "Placement Authority" necessari per a preparar el passaport i resta de documentació del menor. Còpia d'esta autorització s'envia a través de l'agència acreditada a la família adoptant. 
 • La família ha de recollir personalment el menor a Filipines en el termini de 20 dies des que se'ls comunica que la documentació i eixida del país està preparada.

9.CONSOLATS I AMBAIXADES

AMBAIXADA D'ESPANYA A FILIPINES

5 floor, A.C.T. Tower, 135, Senet, Gil J.Puyat Av.

1200 Makati

Metro Manila

MANILA

AMBAIXADA DE FILIPINES A ESPANYA

C/ Eresma, 2

28002 Madrid

Telèfon:+34 91 782 38 30

Fax:+34 91 782 38 30

Web: http://www.philmadrid.com

 

10.INFORMES DE SEGUIMENT

Cada dos mesos i durant un període de sis mesos, a partir de la data de l'arribada del xiquet a Espanya. Els informes aniran acompanyats de fotos del xiquet amb els seus pares adoptius i versaran sobre:

-salut del xiquet

-ajust psicosocial

11. ECAI ACREDITADES

 • ACI 

12. GASTOS DEL PROCÉS D'ADOPCIÓ

 • Gastos d'exàmens mèdics i visat en el consolat espanyol. 
 • Costos, taxes, càrregues i exaccions derivats de la col·locació en fase de preadopció, segons la legislació filipina. 

OBSERVACIONS

 • Religió: Filipines és un país majoritàriament catòlic i on la religió té encara un pes crucial en la política, organitzacions i societat. 
 • El 70% dels xiquets filipins assignats a famílies estrangeres són barons. 
 • L'ICAB, autoritat central filipina en matèria d'adopció, va emetre en data 17 d'agost una resolució per la qual establia un nou sistema de quotes per ECAI i autoritats centrals, tant d'assignacions de menors com d'expedients que, si és el cas, poden emetre's. Segons este nou sistema els temps d'espera s'allarguen considerablement per a la tramitació dels expedients d'adopció.

 • De conformitat amb esta resolució, la Comissió Interautonòmica de Directors Generals d'Infància ha acordat no remetre nous expedients des de les comunitats autònomes al Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, ni remetre nous expedients a l'ECAI ACI.

 

Actualitzat novembre 2012

Documents