Instruments de col·laboració en l'acogiment residencial de xiquets, xiquetes i adolescents

Definició

La xarxa pública de centres de la Comunitat Valenciana per a la realització de l'acolliment residencial de menors, està integrada per centres públics titularitat de la Generalitat i de centres privats pertanyents a entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, ONG, congregacions religioses, etc.).

Una part dels centres públics titularitat de la Generalitat estan gestionats directament per l'Administració amb personal propi, i una altra part de centres públics tenen gestió indirecta a través d'entitats privades sense ànim de lucre, adjudicatàries dels contractes licitats públicament d'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

El finançament dels centres residencials la titularitat dels quals no correspon a la Generalitat Valenciana, pertanyents a les entitats privades sense ànim de lucre, es financen a través de contractes per a la gestió de servici per mitjà de la modalitat de concert, que es liciten públicament d'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.