Instruments de col·laboració en l'acogiment residencial de xiquets, xiquetes i adolescents

L'acolliment residencial de les persones protegides per la Generalitat es realitzara en residències o llars de la seua titularitat o en aquells altres amb els quals aquesta hi haja conveni, concertat o contractat la provisió de serveis, que integraran en el seu conjunt la xarxa pública d'acolliment residencial per a la infància i l'adolescència de la Comunitat Valenciana.

Totes les residències i llars situades a la Comunitat Valenciana hauran d'estar autoritzades i acreditades per a exercir aquesta funció per la conselleria competent en matèria d'infància i adolescència.

Una part dels centres públics titularitat de la Generalitat Valenciana estan gestionats directament per l'Administració amb personal propi, i una altra part de centres públics tenen gestió indirecta a través d'entitats privades sense ànim de lucre.

Són entitats col·laboradores en l'execució de mesures de protecció de la infància i l'adolescència, les associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen alguna de les activitats següents, entre altres:

  1. Activitats de suport i prevenció, encaminades a previndre possibles situacions de desprotecció social de xiquets, xiquetes o adolescents; a prestar l'atenció i intervenció social, educativa, sanitària, psicopedagògica o jurídica que puguen requerir; i a afavorir la inclusió social, autonomia personal, i inserció laboral de les persones menors d'edat en conflicte amb la llei.
  2. Activitats de guarda de xiquets, xiquetes i adolescents en acolliment residencial.
  3. Activitats de promoció de l'autonomia, a través de programes de preparació per a la vida independent.

Les entitats col·laboradores hauran de disposar, a més dels requisits que, amb caràcter general, exigeix la normativa de serveis socials, els següents:

  1. Tindre entre les seues finalitats estatutàries, o previstes en els documents constitutius, l'atenció o la protecció de la infància o adolescència, o la promoció i defensa dels seus drets.
  2. Disposar dels mitjans materials i personals necessaris per al desenvolupament de l'activitat i de l'habilitació administrativa que, si escau, es requerisca per a exercir-la.

Les entitats podran participar en la provisió de prestacions públiques de serveis socials dirigides a la infància i a l'adolescència per mitjà d'acords d'acció concertada o a través de les fórmules establides en la normativa sobre contractes del sector públic.