Els servicis socials municipals

Aspectes competencials

 

La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, establix una intervenció a nivell primari d'atenció bàsica, que desenvolupen les entitats locals, a través dels equips municipals de servicis socials.

 

Els servicis socials generals constituïxen l'estructura bàsica del sistema públic de servicis socials, per mitjà de la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït.

 

Correspon, per tant, als servicis socials generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d'atenció primària.

 

Els servicis socials generals, de caràcter multidisciplinari i polivalent, cobrixen no sols el sector del menor, sinó també totes les àrees de l'acció social (tercera edat, discapacitats, etcètera).

 

Centrant-nos en l'àmbit de la infància, el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, establix que les entitats locals, en el marc de les competències atribuïdes per la legislació d'acció social i de protecció de menors i per les normes reguladores del règim local, seran competents per a exercir les funcions següents en matèria de protecció social de menors:

 

 • Prevenció de situacions de desprotecció social i desarrelament familiar.

 • Informació, orientació i assessorament als menors i a les famílies.

 • Apreciació, intervenció i aplicació de les mesures oportunes en situacions de risc.

 • Intervenció familiar.

 • Detecció i diagnòstic de situacions de desemparament i proposta de mesures protectores a l'òrgan autonòmic.

 • Seguiment de les mesures de protecció adoptades per l'òrgan autonòmic.

 • Participació en els programes d'acolliment familiar i adopció de menors, en les fases d'informació, captació i formació de famílies, i també en els seguiments d'acolliments i adopcions.

 • Disseny, implantació i avaluació de programes de reinserció social.

 • Altres intervencions en matèria de protecció social de menors que els siguen atribuïdes per esta o per altres normes.

Especial referència a la intervenció dels servicis socials municipals davant de situacions de risc

 

Amb caràcter general, en les situacions de risc l'actuació dels servicis socials municipals es

dirigirà a procurar l'atenció de les necessitats del menor, millorant el seu medi familiar, i específicament, i dins la voluntària col·laboració dels pares o tutors del menor, estarà orientada a aconseguir:

 

 • La integració i el manteniment del menor en el seu entorn familiar.

 • La disminució dels factors de dificultat social que incidisquen en la situació personal i social dels menors.

 • La promoció dels factors de protecció social dels menors amb la seua família.

 • La prevenció de situacions de desarrelament familiar.

 

Les situacions de risc s'atendran per mitjà de les mesures de suport familiar que es descriuen més avant.

 

Apreciada la situació de risc i establit el programa d'intervenció, els pares o tutors hauran de col·laborar activament en l'execució de les mesures de suport acordades, i l'esmentada col·laboració pot ser plasmada en document administratiu. L'agreujament o persistència de la situació de risc per la negativa o per la manifesta falta de col·laboració dels pares o tutors, podrà donar lloc a la declaració de desemparament del menor.

 

Es considera situació de risc per al menor, aquella que, per circumstàncies personals, interpersonals o de l'entorn, ocasiona un perjudici per al desenvolupament i/o benestar personal o social d'este sense que siga necessària l'assumpció de la tutela per ministeri de la llei per a adoptar les mesures encaminades a la seua correcció.

 

En les situacions de risc, el perjudici que afecta el menor no aconseguix la gravetat suficient per a justificar la seua separació del nucli familiar, per la qual cosa la intervenció de l'administració es limita a intentar eliminar, dins la institució familiar, els factors de risc.

 

Segons el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, són situacions de risc les següents:

 

 1. La negligència en l'atenció física, psíquica o educativa del menor per part dels seus pares, tutors o guardadors sempre que les omissions en l'atenció d'aquell siguen esporàdiques i lleus.

 2. La utilització de l'abús físic o emocional, sempre que no es produïsquen episodis greus de maltractament i/o no hi haja un patró crònic de violència en la dinàmica relacional familiar.

 3. Aquelles potencialment perjudicials per al desenvolupament físic, psíquic i emocional en les que el menor té una satisfactòria i adequada relació amb algun dels membres de la família, o bé una edat i un estatuts físic, cognitiu, emocional o temperamental que reduïx la seua vulnerabilitat davant les mateixes.

 4. Aquelles de precarietat, dificultat d'afrontament de la realitat social, dificultats parentals i relacionals, o altres potencialment perjudicials per al menor, en les quals es compta amb el consentiment i col·laboració dels pares, tutors o cuidadors per a la seua superació, i estes es poden abordar des dels recursos generals disponibles en la comunitat, i també amb recursos especialitzats que es puguen dur a terme amb la família sense necessitat assumir la tutela del menor.

 5. Qualssevol altra situació que produïsca en el menor un perjudici en el seu desenvolupament físic o psíquic, però la magnitud de la qual es considere inferior a la derivada per a este si s'assumix la tutela per ministeri de la llei.

El suport familiar davant de situacions de risc

 

El suport a la família és una mesura de protecció dirigida a cobrir les necessitats bàsiques del menor i millorar el seu entorn familiar, amb l'objectiu de mantindre'l en l'esmentat entorn en unes condicions que permeten el seu desenvolupament integral.

 

Correspon a les entitats locals el desplegament i aplicació dels recursos de suport a la família, i estes poden ser de caràcter tècnic o econòmic.

 

S'entén per mesures de suport de caràcter tècnic, les intervencions de caràcter socioeducatiu o terapèutic desenvolupades per professionals en favor del menor i de la seua família, tendents a la prevenció de situacions de desarrelament familiar. També tenen esta consideració els servicis prestats a la família per les diferents institucions que faciliten el desenvolupament de la vida familiar i permeten una millor atenció als menors.

 

S'entén per mesures de suport de caràcter econòmic, les prestacions o ajudes que es faciliten quan la causa determinant del risc per al desenvolupament del menor procedix de situacions de carència o insuficiència de recursos econòmics.

 

La intervenció familiar es podrà acompanyar, entre altres, de les següents mesures especials de suport:

 

 1. Programes compensadors de caràcter socioeducatiu que afavorisquen la integració i faciliten l'adequat exercici de les funcions parentals, i també una millora en les relacions sociofamiliars.

 2. Prestacions econòmiques, per a atendre les necessitats bàsiques dels menors.

 3. L'assistència acompanyada del menor a centres de caràcter educatiu.

 4. La intervenció de voluntaris en tasques de suport al menor i a la seua família.

 5. L'ajuda a domicili.

 6. L'atenció diürna en centres destinats a prestar un suport preventiu a la inadaptació social dels menors (centres de dia).

 7. Programes formatius de garantia social dirigits a adolescents que abandonen el sistema escolar i requerixen una formació professional que afavorisca la seua incorporació laboral.

 8. Programes d'orientació, mediació i teràpia familiar.