Mesures judicials de medi obert

Definició

Les mesures de medi obert són aquelles que no impliquen l'internament del menor en centre, si bé este té l'obligació de complir el contingut de la mesura específica que se li haja imposat.

Mesures

Les mesures de medi obert previstes en la Llei Orgànica 5/2000 són les següents:

 • Tractament ambulatori. Les persones sotmeses a esta mesura han d'assistir al centre designat amb la periodicitat requerida pels facultatius que les atenguen i seguir les pautes fixades per a l'adequat tractament de l'anomalia o alteració psíquica, addicció al consum de begudes alcohòliques, drogues tòxiques o substàncies psicotròpiques, o alteracions en la percepció que patisquen. Esta mesura podrà aplicar-se sola o com a complement d'una altra mesura prevista en la Llei Orgànica 5/2000. Quan l'interessat rebutge un tractament de deshabituació, el jutge li aplicarà una altra mesura adequada a les seues circumstàncies.
 • Assistència a un centre de dia. Les persones sotmeses a esta mesura residiran al seu domicili habitual i acudiran a un centre, plenament integrat en la comunitat, a realitzar activitats de suport, educatives, formatives, laborals o d'oci.

  En l'assistència a un centre de dia el menor és derivat a un centre plenament integrat en la comunitat, on es realitzen activitats educatives de suport a la seua competència social. Esta mesura servix per a proporcionar a un menor un ambient estructurat durant bona part del dia, en què es duguen a terme activitats socioeducatives que puguen compensar les carències de l'ambient familiar d'aquell. La característica del centre de dia és que en eixe lloc és on pren cos l'essencial del projecte socioeducatiu del menor, si bé este pot assistir també a altres llocs per a fer ús d'altres recursos d'oci o culturals. El sotmés a esta mesura pot, per tant, continuar residint en la seua llar, o en la de la seua família, o en l'establiment d'acollida.
 • Llibertat vigilada. En esta mesura es realitza un seguiment de l'activitat de la persona sotmesa a ella i de la seua assistència a l'escola, al centre de formació professional o al lloc de treball, segons els casos, procurant ajudar a aquella a superar els factors que van determinar la infracció comesa. Així mateix, esta mesura obliga, si és el cas, a seguir les pautes socioeducatives que assenyale l'entitat pública o el professional encarregat del seu seguiment, d'acord amb el programa d'intervenció elaborat a este efecte i aprovat pel jutge de Menors.

  La persona sotmesa a la mesura també queda obligada a mantindre amb tal professional les entrevistes establides en el programa i a complir, si és el cas, les regles de conducta imposades pel jutge, que podran ser alguna o algunes de les següents:
  • Obligació d'assistir amb regularitat al centre docent corresponent, si l'interessat està en el període de l'ensenyança bàsica obligatòria, i acreditar davant del jutge esta assistència regular o justificar, si és el cas, les absències, totes les vegades que fóra requerit per a això.
  • Obligació de sotmetre's a programes de tipus formatiu, cultural, educatiu, professional, laboral, d'educació sexual, d'educació vial o d'altres semblants.
  • Prohibició d'acudir a determinats llocs, establiments o espectacles.
  • Prohibició d'absentar-se del lloc de residència sense autorització judicial prèvia.
  • Obligació de residir en un lloc determinat.
  • Obligació de comparéixer personalment davant del jutjat de Menors o professional que es designe, per a informar de les activitats realitzades i justificar-les.
  • Qualssevol altres obligacions que el jutge, d'ofici o a instància del Ministeri Fiscal, estime convenients per a la reinserció social del sentenciat, sempre que no atempten contra la seua dignitat com a persona.
 • Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu. La persona sotmesa a esta mesura ha de conviure, durant el període de temps establit pel jutge, amb una altra persona, amb una família diferent de la seua o amb un grup educatiu, adequadament seleccionat per a orientar aquella en el seu procés de socialització.
 • Prestacions en benefici de la comunitat. La persona sotmesa a esta mesura, que no podrà imposar-se sense el seu consentiment, ha de realitzar les activitats no retribuïdes que se li indiquen, d'interés social o en benefici de persones en situació de precarietat. Es buscarà relacionar la naturalesa de les dites activitats amb la naturalesa del bé jurídic lesionat pels actes comesos pel menor. La característica d'esta mesura és que el menor ha de comprendre, durant la seua realització, que la col·lectivitat o determinades persones han patit de manera injustificada unes conseqüències negatives derivades de la seua conducta. Es pretén que el subjecte comprenga que va actuar de manera incorrecta, que mereix el reprotxe formal de la societat, i que la prestació dels treballs que se li exigixen és un acte de reparació just.
 • Realització de tasques socioeducatives. La persona sotmesa a esta mesura ha de realitzar, sense internament ni llibertat vigilada, activitats específiques de contingut educatiu encaminades a facilitar-li el desenrotllament de la seua competència social.

  La realització de tasques socioeducatives consistix en el fet que el menor duga a terme activitats específiques de contingut educatiu que faciliten la seua reinserció social. Pot ser una mesura de caràcter autònom o formar part d'una altra més complexa. Empleada de mode autònom, pretén satisfer necessitats concretes del menor percebudes com limitadores del seu desenrotllament integral. Pot suposar l'assistència i participació del menor a un programa ja existent en la comunitat, o bé a un creat "ad hoc" pels professionals encarregats d'executar la mesura.

Competència per a l'execució de les mesures judicials de medi obert

L'execució de les mesures judicials de medi obert escau a les comunitats autònomes. En la Comunitat Valenciana és la Generalitat, a través de la Conselleria de Benestar Social (Direcció General del Menor), la competent per a això. El seu exercici es coordina territorialment en cada una de les direccions territorials.

No obstant això, en l'execució de les mesures la llei permet la participació d'entitats locals i entitats privades sense ànim de lucre, si bé davall la directa supervisió de la comunitat autònoma, sense que això supose en cap cas la cessió de la titularitat i la responsabilitat derivada de la dita execució.

En tot cas, l'ingrés d'un menor en el sistema de reeducació de menors infractors és determinat sempre per l'existència d'una resolució judicial prèvia del jutge de Menors, imposant al menor infractor una mesura judicial, ja siga ferma o cautelar.

En la Comunitat Valenciana, l'execució de les mesures de medi obert es realitza en l'actualitat a través dels distints programes d'intervenció i reinserció social amb menors i jóvens subjectes a mesura judicial de medi obert, que són implantats per determinades entitats locals i entitats privades sense ànim de lucre que col·laboren amb la Generalitat.

La col.laboració de les entitats locals es plasma per mitjà de la subvenció per part de la Conselleria de Benestar Social, dels equips de professionals de medi obert d'aquestes entitats.

Estos equips estan formats per professionals amb titulació superior o mitjà (psicòlegs, pedagogs, educadors socials, diplomats en treball social, assistents socials, etc.). La seua actuació consistix a portar un seguiment educatiu del menor, així com utilitzar tota la xarxa de recursos socials d'atenció primària i comunitaris, siguen o no específics de menors, fins a la finalització de la mesura.

En l'actualitat, una entitat privada sense ànim de lucre contractada per la Conselleria de Benestar Social s'ocupa d'executar les mesures judicials en aquells Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que no disposen d'equips o programes adequats per a això.

L'execució d'estes mesures es fa efectiva a través d'una Instrucció de la Direcció General del Menor que establix un procediment de coordinació d'actuacions entre totes les parts intervinents:

 • L'Administració de Justícia, concretament el Jutjat de Menors, que és qui dicta la resolució.
 • La Generalitat, a través de les Direccions Territorials de la Conselleria de Benestar Social, que son els qui reben la resolució i es convertixen en l'interlocutor únic i vàlid amb els òrgans judicials.
 • L'entitat local o privada sense ànim de lucre que executa la mesura.