Perú

 1.REQUISITS LEGALS

1.1.1. Legislació espanyola: estatal i autonòmica valenciana

 • Espanya ha firmat i ratificat el conveni de l'Haia, de 29 de maig de 1993, sobre protecció del xiquet i cooperació en matèria d'adopció internacional. 
 • Codi Civil.
 • Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de Modificació Parcial de Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.
 • Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana. 
 • Decret 100/2002, de 4 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen l'acreditació, funcionament i control de les entitats de mediació d'adopció internacional i el Registre de reclamacions formulades contra les entitats de mediació acreditades a la Comunitat Valenciana.

1.1.2 Legislació peruana

 • Perú ha firmat i ratificat el Conveni de l'Haia, de 29 de maig de 1993, sobre protecció del xiquet i cooperació, en matèria d'adopció internacional.
 • Hi ha protocol de coordinació amb Espanya de 21.11.94. 
 • Llei núm. 27337, de 21.7.2000, sobre el codi dels xiquets i els adolescents, publicat el 7.8.2000. 
 • Codi Civil, promulgat mitjançant Decret Legislatiu núm. 295, de 24 de juliol de 1984 (articles 377 a 385). S'aplica supletòriament al que disposa el Codi dels Xiquets i Adolescents. 
 • Llei 26981 de 28/09/98, de Procediment Administratiu d'Adopció de Menors d'Edat Declarats Judicialment en Abandó (publicada el 3.10.98). 
 • Reglament que desplega la Llei 26.981, de 28-09-98, aprovat pel Decret Suprem núm. 010-2005 MIMDES. 
 • Directiva núm. 006-2002- MIMDES, Celebració i Novació de Convenis i Autorització d'Organismes Acreditats per a Prestar Col·laboració en Processos d'Adopció Internacional. 
 • Directiva núm. 007-2002-MIMDES, expedició de constància de reconeixement a representants legals d'organismes acreditats i autoritzats.
 •  Directiva núm. 008-2002-MIMDES, sobre elaboració i propostes de designació d'adoptants. 
 • RMN núm. 726-2002-MIMDES que aprova la fitxa final d'avaluació d'un xiquet/a o adolescent promogut en adopció.

1.2 Requisits adoptants

Estat civil:

 • Accepten casats, no parelles de fet. Tampoc no accepten parelles d'homosexuals. 
 • Excepcionalment, accepten fadrins, divorciats o viudos, si tenen una edat compresa entre 30 i 45 anys, però són sempre proposats per a xiquets majors de 6 anys o discapacitats. 

Edat:

 • Ser major de 25 anys i menor de 55 anys i tindre una diferència mínima d'edat amb l'adoptat de 18 anys. 
 • El matrimoni ha de tindre, almenys, dos anys de casats o tindre cada un més de 30 anys. 
 • Excepcionalment s'atendran matrimonis amb més de 55 anys i sempre per a xiquets majors de 6 anys o discapacitats. 
 • Els fadrins, viudos o divorciats han de ser preferentment majors de 30 anys i menors de 45. 
 • Els matrimonis amb dos fills només poden adoptar xiquets majors de 5 anys o amb discapacitats 

Formació:

 • Un dels cònjuges ha de tindre estudis secundaris o equivalents. 

1.3 Requisits adoptat:només poden ser adoptats els menors de 18 anys que hagen sigut declarats judicialment en abandó. L'adoptat ha de consentir l'adopció segons la seua edat i maduresa.

2. CRITERIS TÈCNICS DE SELECCIÓ

l'assignació dels menors sol fer-se atenent el barem següent: 

 • Sollicitants de 25-43 anys: xiquets de 0-3 anys 
 • Sollicitants de 43-51 anys: xiquets de 3-5 anys 
 • Sollicitants de 51-55 anys: xiquets majors 5 anys 

Els fadrins i les parelles que tinguen dos fills o més, seran proposats per a xiquets majors de 5 anys o de necessitats especials. 

Es prioritza la demanda d'adopció d'un únic menor, per tal de facilitar-ne la integració amb la seua nova família adoptiva. 

Procediment especial per a l'adopció de xiquets del Programa d'Adopcions Prioritàries: xiquets majors de 5 anys, grups de germans, xiquets amb problemes de salut, adolescents i xiquets amb necessitats especials. 

3. TIPUS D'ADOPCIÓ

3.1 Formes d'adopció

es tracta d'una resolució de caràcter administratiu adoptada per la Secretaria Nacional d'Adopcions (SNA), òrgan designat competent per la Llei núm. 26981, per a decretar l'adopció dels menors d'edat declarats en abandó judicial. La resolució administrativa d'adopció es comunica al Jutjat de Família.

3.2 Efectes de l'adopció: adopció plena

4. PROCEDIMENT

4.1 Documents de l'expedient

tota la documentació haurà de ser legalitzada pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i autenticada pel Consolat de Perú.

4.1.1 De les persones interessades

 • Sol·licitud-model del país dirigida a l'Oficina d'Adopcions de la Direcció General de Xiquetes, Xiquets i Adolescents del Ministeri de la Dona i de Desenrotllament Social (MIMDES). 
 • Còpia legalitzada del passaport o del document d'identitat dels adoptants. 
 • Certificat de naixement dels adoptants. 
 • Còpia del llibre de família. 
 • Certificat de matrimoni. 
 • En cas de viudetat, partida de defunció corresponent. 
 • Sentència de divorci, si és el cas. 
 • Certificat de naixement dels fills, si és el cas. 
 • Certificat de penals. 
 • Certificat domiciliari. 
 • Certificat de salut física i mental, amb una antiguitat no major de tres mesos, que incloga resultat d'anàlisi que demostren no patir SIDA, hepatitis B, malalties venèries i infectocontagioses i rajos X de pulmons dels adoptants i persones que convisquen amb ells. 
 • Certificat de solvència econòmica (declaració de la renda o certificat de l'ocupador). 
 • Certificat dels requisits d'entrada del menor. 
 • Fotografies mida de carnet de cada sol·licitant. 
 • Fotografies recents de la família, vivenda i entorn.

4.1.2 De l'entitat pública

 • Informe psicològic 
 • Informe social 
 • Certificat d'idoneïtat 
 • Compromís de seguiment.

Tota esta documentació no pot tindre una antiguitat major de huit mesos.

4.2 Organisme públic competent

Ministeri de la Dona i del Desenrotllament Social (MIMDES).

Secretaria Nacional d'Adopcions (SNA) 

Jr Camaná 616, 4t pis
Telèfon: (+511) 626 1600
Lima1 - Perú 

5. TRAMITACIÓ

L'expedient pot ser tramitat per entitat pública o a través d'entitat de mediació: en este cas, la Secció de Família i Adopcions de la direcció territorial corresponent entrega al representant de l'entitat elegida per les persones sol·licitants, la documentació següent :

 • Certificat d'idoneïtat
 • Informe social
 • Informe psicològic
 • Compromís de seguiment del menor adoptat

L'entitat de mediació serà l'encarregada de demanar la documentació personal de les persones sol·licitants, legalitzar-la i traduir-la, si fóra necessari, després de la qual cosa remetrà l'expedient al seu representant a Perú i seguirà la tramitació de l'expedient, segons disposa el Decret 100/2002.

5.1 Tramitació a Perú

 • Els expedients poden ser tramitats per entitat pública o a través d'entitat de mediació d'adopció internacional. 
 • Abans d'eixir del país les persones sol·licitants han de demanar, a l'autoritat central, el certificat que l'adopció s'ha constituït conforme al Conveni de l'Haia (document imprescindible per al reconeixement d'efectes de la resolució estrangera d'adopció en l'àmbit del Conveni) 
 • Temps de permanència al país: 25-35 dies aproximadament  

6. CONSOLATS/AMBAIXADA

 • AMBAIXADA A MADRID

Príncipe de Vergara, 36, 5t

28001 MADRID

Tel. 91 431 42 42 i 91 431 44 42 Fax: 91 577 68 61

 • CONSOLAT GENERAL A MADRID

Carrer Cristóbal Bordiú, 49, 28003 Madrid, Espanya
Tel.: 91 562 90 22 / 91 562 90 12 / Fax: 91 562 91 11

 • CONSOLAT GENERAL A BARCELONA

Avinguda de Roma 157, 1a planta, Barcelona, 08011
Horari: 09:00 - 17:00 h.
Tel.: 93 415 49 99 / Fax: 93 237 46 34

 • CONSOLAT A VALÈNCIA 

C/ Xàtiva, 10, 3a C __C P 46002

Tel.: 96 351 59 27

Fax: 96 351 59 27

 • CONSOLAT D'ESPANYA A LIMA 

Calle Los Pinos, 490, San Isidro – Lima, 27.
Apartat de Correus: 641.
Telèfon des d'Espanya: 00 51 1 513 79 30.
Telèfon: 513 79 30
Fax: 422 03 47.

Correu electrònic: <cog.lima@mae.es>

7. SEGUIMENT POSTADOPCIÓ

 • 8 informes de seguiment, que es realitzaran semestralment durant 4 anys. 
 • Junt amb els informes s'enviaran fotografies del menor a soles i amb la seua família. 

8. ENTITATS ACREDITADES A LA COMUNITAT VALENCIANA

 • ADECOP 

València

Adreça: av. Baró de Càrcer, 48, 10a CP. 46001 València

Tel.: 96 352 04 53

Fax.: 96 351 13 84

Alacant

Adreça: av. Maisonave 42-44,2n, C. 03003 Alacant

Tel.: 902 100 017

Fax 965 126 501

 • ASEFA: 

València

Adreça: c/ Gregori Maians, 3, 4t, 8a CP 46005 València

Tel.: 96 395 34 69

Fax: 96 333 29 00

Alacant

C/ Girona, 19, 3r, 4a 03001 ALACANT

Tel. 96 514 41 42 Tel./Fax

 9. GASTOS DEL PROCEDIMENT

 • Tarifes de l'entitat de mediació. 
 • Informes de seguiment i el seu enviament a Perú. 
 • Actualment, el procediment de l'adopció, tant nacional com internacional, és gratuït i no es requerix assessoria legal externa, segons el Decret Suprem núm. 004-2002-PROMUDEH. 

10. OBSERVACIONS

 • El temps d'espera, una vegada admés l'expedient a Perú, s'ha allargat considerablement, atés l'elevat nombre de sol·licituds d'adopció pendent i la preferència de les adopcions nacionals. 
 • De conformitat amb la tercera disposició final de la Directiva núm. 008-2002-MIMDES s'establix que els organismes acreditats i autoritzats per a l'adopció internacional, només poden mantindre en llista d'espera d'adoptants, un nombre màxim de 20 sol·licituds d'adopció, és a dir, serien 20 expedients per cada ECAI i 20 via entitats públiques, i s'exceptuen les sol·licituds de les xiquetes i dels xiquets que formen part del llistat del Programa d'Adopcions Prioritàries i les sol·licituds de peruans/anes o parelles mixtes residents a Espanya. 

Actualitzat: juny 2012

Documents