Prestacions econòmiques per acolliment familiar de menors

Ajudes per acolliment

L'acolliment familiar és una mesura de protecció que produïx la plena integració del menor amb una persona o nucli familiar que a l'assumir la seua guarda adquirixen l'obligació de vetlar per ell, tindre-ho en la seua companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral.

A fi que l'acolliment es desenrotlle de forma satisfactòria s'oferixen una sèrie de suports tècnics o humans i, en alguns casos, una ajuda material com a compensació dels gastos ocasionats per l'atenció i atenció del menor.

Amb este objecte d'oferir el dit suport material es vénen convocant anualment ajudes destinades a concedir prestacions econòmiques per l'acolliment de menors, sempre que estos hagen sigut formalitzats per l'entitat pública (en l'actualitat la Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusives) amb l'assumpció de la tutela y/o guarda del menor que es tracte. La quantia de les dites prestacions variarà segons el tipus d'acolliment que es tracte (urgència-diagnòstic, en família extensa o educadora, acolliment especialitzat) i la seua duració.

Enllaços relacionats per a ampliar informació: