Visualització de contingut web

Procediment d'inscripció en el registre de Famílies Educadores

Registre de Famílies Educadores

Segons disposa l'article 7 del Decret 28/2009 del Consell pel que es modifica el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Consell,el Registre de Famílies Educadores és únic en tota la Comunitat ValencianaLes direccions territorials competents en matèria de protecció de menors inscriuran en l'esmentat registre les persones que hagen sigut declarades aptes per a formalitzar un acolliment familiar simple o permanent amb menors, sense cap vinculació amb el menor,en funció de l'interés educatiu d'este.

 Per tant, tota aquella persona que desitje col·laborar amb la Generalitat en el camp de la protecció de menors, acollint un xiquet, xiqueta o adolescent, amb el qual no té una vinculació familiar o d'afinitat prèvia, i sense finalitat preadoptiva, ha de sol·licitar ser inscrit en el Registre de Famílies Educadores, omplint el formulari de sol·licitud que figura al peu d'esta pàgina i presentant-lo en la Direcció Territorial d' Igualtat i Polítiques Inclusives de la seua província de residència.

Lògicament, abans de formalitzar la dita sol·licitud, és convenient disposar de la informació suficient i adequada sobre el recurs de Famílies Educadores.

Esta, a més de la que apareix en esta mateixa web, es pot obtindre a través de:

 • L'equip municipal de servicis socials de la seua localitat
 • Aquelles entitats sense fi de lucre que treballen, d'una manera o d'una altra, en el recurs
 • Les mateixes direccions territorials de la Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives

Les direccions territorials de la Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives organitzen sessions informatives sobre l'acolliment familiar, bé de forma periòdica, bé convocant directament aquelles persones que hagen manifiestat el seu interés respecte del acolliment. Pot consultar el calendari de sessions informatives entre els documents associats a este pàgina. Si en la seua província de residència les sessions informatives no tenen caràcter periòdic, contacte directament amb la Direcció Territorial per a participar en futures convocatòries.

En la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Famílies Educadores hi ha una apartat en què pot autoritzar a la Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusives per a la verificació de les seues dades personals. Si no presta la seua autorització haurà de presentar les fotocòpies dels Documents Nacionals d'Identitat, o equivalents, dels sol·licitants, i si és el cas, fotocòpia del Llibre de Família i Certificat d'empadronament en què figuren totes les persones que residisquen en el domicili familiar i el Certificat d'Antecedents Penals.
Així mateix, és interessant que presente el qüestionari associat en esta mateixa pàgina, sobre les característiques dels menors que en principi desitja acollir (nombre, edat, etc.).

Després de la presentació de la sol·licitud, els tècnics de la corresponent direcció territorial de la Conselleria d' Igualtat i Polítiques Inclusiveses posaran en contacte amb vosté o vostés a fi de concertar una sèrie d'entrevistes que permeten conéixer distints aspectes com puguen ser:

 • la seua motivació per a acollir i el que espera o esperen d'esta experiència.
 • les seues condicions i limitacions per a acollir un o uns menors.
 • la seua capacitat per a atendre les necessitats dels menors susceptibles de ser acollits no preadoptivament.
 • la seua capacitat i la de la seua família per a adaptar-se a la nova situació familiar provocada per l'acolliment.

Una vegada iniciats tals contactes, i durant ells o bé a la seua conclusió, se li invitarà a participar en una sèrie de sessions formatives sobre distints aspectes del recurs que han de ser coneguts prèviament al fet d'acollir no preadoptivament un menor.

Estos mòduls formatius solen implicar de 4 a 5 sessions de 2 a 3 hores de duració.

És per això que el període transcorregut entre la presentació de la sol·licitud i la inscripció en el Registre de Famílies Educadores pot estimar-se, amb caràcter general, en aproximadament uns 6 mesos.

Tant les sessions valoratives com formatives tenen la finalitat última de garantir que les persones o famílies que estan disposades a acollir menors com a forma de col·laboració altruista en la protecció de menors, es troben en les condicions suficients per a fer-ho i sense que hi haja riscos d'un patiment excessiu per part del menor o d·'ells.

Una vegada que els tècnics encarregats de la seua valoració tinguen la informació suficient per a realitzar una proposta d'inscripció o no en el Registre de Famílies Educadores, redactaran el corresponent informe i l'elevaran a la Comissió Tècnica de Mesures de Protecció Jurídica del Menor. Al seu torn, esta serà l'encarregada de formular la proposta, positiva o negativa, al director/a territorial.

En el cas de detectar alguna qüestió que desaconselle l'esmentada inscripció se li informarà d'esta a fi que puga realitzar les al·legacions que considere oportunes.

En el cas que es resolga la seua inscripció com a Família Educadora és convenient que es tinguen en compte els aspectes següents:

 • La inscripció en el Registre únicament genera el dret a poder optar a la formalització d'un acolliment familiar simple o permanent, si les circumstàncies i l'interés del menor així ho aconsellen. És a dir, la proposta d·A·un acolliment estarà condicionada sempre al fet que hi haja la necessitat d'un menor de ser acollit i que es considere que la seua disponibilitat encaixa adequadament amb les seues característiques.
 • De la mateixa manera, la inscripció en el Registre de Famílies Educadores no implica l'·obligatorietat d'acollir qualsevol menor que se li propose.

Es pot produir la baixa en el Registre de Famílies Educadores en els supòsits següents:

 • Pel transcurs d'un període de dos anys a comptar des de la resolució d·'inscripció en el Registre de Família Educadores, sense que en eixe període de temps s'haja formalitzat cap acolliment familiar amb la persona o família inscrita (siga quina siga la causa, imputable a l'·interessat/s o a l'entitat pública).
 • Per variació en les circumstàncies o variables que van justificar la proposta favorable de la inscripció i que puguen suposar un risc de fracàs tant per al possible menor acollit com per a la mateixa família acollidora.
 • Per petició expressa de la mateixa persona o família inscrita en el Registre de Famílies Educadores.