Procediments tècnics en l'acollida residencial de xiquets, xiquetes i adolescents

Definició

La labor, el treball i l'exercici tècnic, efectuat en els centres de Protecció de Menors, s'ha de veure vertebrat per una sèrie de documents que a continuació mencionem, i que han de respondre a les tres preguntes fonamentals en el desenvolupament d'un centre de Protecció de Menors, "els què som?", "què volem?" i "com anem a organitzar-nos?":

Els què som?: Document d'Identitat del Centre, en el qual es presenta l'especificitat del treball que es desenrotlla, les propostes psicopedagògiques i d'inserció social sobre les quals es basa el seu projecte professional.

Què volem?: Projecte Tècnic d'Actuació, ha d'arreplegar els objectius generals del centre, així com els recursos de què disposa.

Com anem a organitzar-nos?: Normes de Funcionament i Convivència, que ordenen les normes de funcionament del centre, qüestions de convivència, règim de conductes i els mecanismes de gestió de conflictes derivats de la quotidianitat.

Tenint com a suport els documents a dalt indicats, cada exercici el centre disposarà la realització de la programació anual i de la memòria avaluativa.

Així mateix, es disposarà d'un dossier de cada menor, que contindrà el programa d'intervenció individual que ha de ser dissenyat i que està arreplegat en el "Manual d'Intervenció Individual amb Menors Residents", publicat per la Conselleria de Benestar Social en 1999.

Documents establits de gestió organitzativa del centre residencial

 1. Projecte global del centre, que comprén:
  • Identitat     
  • Projecte tècnic d'actuació  
  • Normes de funcionament i convivència
 2. Programació anual del centre
 3. Memòria anual del centre
 4. Dossier individual del menor

Documents establits de treball de cas de cada menor resident

Hi ha un model teòric i de metodologia d'intervenció individualitzada amb menors residents en els centres de Protecció de Menors de la Comunitat Valenciana, arreplegat en el "Manual d'Intervenció Individual amb Menors Residents".

En ell s'organitza el procés d'intervenció individual, estructurant-lo en cinc fases:

 1. Admissió (fitxa d'identificació i registre d'admissió)  
 2. Avaluació (registres d'avaluació inicial)
 3. Disseny i execució (disseny i execució del PII)
 4. Seguiment (registres de seguiment mensual)
 5. Resultats (informe final individual).

 

Veure la documentació en: Publicacions de la DG del Menor