Servici d'atenció psicològica a menors víctimes d'abusos

Servici d'atenció psicològica a menors víctimes d'abusos

El Servici d'Atenció Psicològica a Menors Víctimes d'Abusos Sexuals i Menors Agressors, de la Comunitat Valenciana, és un servici concertat i gratuït, que presta la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, per a la prevenció i atenció de l'abús sexual infantil.

A qui va dirigit?

El Servici es presta a:

  • Menors víctimes d'agressions i abusos sexuals, així com menors perpetradors.

L'accés al Servici es realitza exclusivament a través de les direccions territorials de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives. Estos servicis territorials són els encarregats de canalitzar i derivar directament al Servici d'Atenció Psicològica a Menors Víctimes d'Abusos Sexuals i menors perpetradors, dites menors seran menors del Sistema de Protecció de la Comunitat Valenciana en què concórrega situació de risc o desemparament d'acord amb el que disposen els articles 15, 16, 23, i 24 del Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, modificat pel Decret 28/2009, del Consell, així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció.

Funcions

Les seues funcions es concreten en la realització i labors de:

  • Valoració diagnòstica que consistix en l'exploració del menor respecte del qual se sospita haja pogut patir abusos sexuals.
  • Tractament de menors víctimes d'agressions i abusos sexuals consistint en un conjunt d'actuacions tendents a pal·liar les seqüeles de tota índole que les agressions i abusos sexuals hagueren pogut causar.
  • Tractament a menors perpetradors d'agressions i abusos sexuals. Actuant per mitjà de l'aplicació d'estratègies educatives, rehabilitadoras o terapèutiques tendents a afavorir l'adequada socialització de la seua sexualitat.

Este servici és prestat per psicòlegs clínics especialitzats.

Altres servicis

Completant este servici, hi ha altres, també gratuïts, recolzats per la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, d'informació i assessorament tècnic i si és el cas intervenció, sobre abusos sexuals a menors.

Estan dirigits tant a menors, com a adults i a professionals que estan en contacte amb xiquets, xiquetes i adolescents.

Destaquen:

  • INFOABU de l·'·entitat ADESEX, a què es pot accedir:
  • CAVAS, a què es pot accedir a través del telèfon 96.394.30.69