Visualització de contingut web

Transició a la vida independent i emancipació

TRANSICIÓ A LA VIDA INDEPENDENT I EMANCIPACIÓ

D'acord amb l'article 122 de la Llei 26/2018, d'21 de desembre, de la Generalitat de drets i garanties de la infància i l'adolescència, a partir dels setze anys, els qui es troben sota la tutela de la Generalitat, o els qui estiguen sota la guarda de la Generalitat i es troben en risc d'exclusió social, per mancar de suports familiars adequats, tindran dret a participar en un programa de preparació per a la vida independent. També tindran dret a participar en aquests programes els qui, en arribar a la majoria d'edat, estiguen en aqueixa situació, fins que estiguen en condicions de portar una vida autònoma o, com a màxim, fins als vint-i-cinc anys.

La participació en aquests programes serà voluntària i estarà condicionada a un compromís de participació i aprofitament. Per a establir els seus objectius i continguts es comptarà amb la intervenció activa de la persona interessada.

Aquests programes constituiran una intervenció integral comunitària que abaste, almenys:

  1. El seguiment socioeducatiu dirigit a potenciar l'autonomia personal i social.
  2. La inserció sociolaboral mitjançant l'orientació i formació, així com l'acompanyament laboral i el foment de l'ocupació. Es desenvoluparan mesures de sensibilització i conscienciació sobre els programes sociolaborals per a assegurar la participació efectiva de les joves i dels joves.
  3. L'alternativa d'allotjament, que podrà oferir-se en els termes en què es determine reglamentàriament, mitjançant la prolongació de l'estada en residències o llars d'acolliment o en famílies mitjançant la posada a la disposició de llars d'emancipació, o mitjançant mesures destinades a facilitar l'accés a habitatges de lloguer o a una llar alternativa.

El programa podrà contenir unes altres accions destinades a atendre necessitats particulars dels participants en l'accés a la vida adulta, com ara l'orientació jurídica.

Projecte per a la posada en marxa d'una xarxa pública per a donar suport i orientar en la transició a la vida independent de joves que compleixen la majoria d'edat en el sistema de protecció

SERVEI DE SUPORT A L'EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA PERSONAL DE JOVES EX-TUTELATS/ADES

El Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat es defineix com el recurs destinat a coordinar i impulsar el procés de suport i orientació, en el període de transició a la vida independent i autònoma de la població jove que, a causa de la seua situació de vulnerabilitat i dependència, requereix una atenció especialitzada d'acompanyament i seguiment.

Aquest servei disposa d'un procés d'atenció individualitzada i adaptada a les característiques personals de cada persona jove, de manera que en el procés de la programació es contempla la possibilitat d'accedir al programa amb mòdul d'allotjament o sense.

Així, la nova Xarxa d'emancipació s'estructura de forma permeable i flexible a diferents recursos i estructures, i també diferents itineraris que s'adapten a les circumstàncies de cada persona jove atesa. Pel que hem de distingir, entre dues modalitats del Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat:

  • Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat amb un programa d'allotjament incorporat, el qual passarà a denominar-se a partir d'ara Llar d'emancipació..

Aquest recurs atendrà persones joves entre 18 i 25 anys.

  • Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades/ades que hagen arribat a la majoria d'edat i altres persones joves que encara es troben en situació de guarda o tutela o mesura judicial sense programa d'allotjament incorporat, el qual passarà a denominar-se a partir d'ara Unitats externes d'emancipació..

Aquest recurs atendrà persones joves entre 16 i 25 anys, amb caràcter ambulatori.

La Xarxa d'emancipació haurà d'atendre les persones joves que presenten les següents característiques:

Llars d'emancipació

  • Joves entre 18 i 25 anys extutelats/ades, una vegada haja cessat l'acolliment familiar o residencial en el qual van estar i que requerisquen els seus serveis.
  • Joves entre 18 i 25 anys que han finalitzat una mesura judicial d'internament en un centre socioeducatiu.

Unitats externes d'emancipació:

  • Joves entre 18 i 25 anys extutelats/ades, residents o no de Llars d'Emancipació, que requerisquen els seus serveis.
  • Joves majors de 16 anys que es troben en situació jurídica de guarda o tutela per la Generalitat Valenciana i en acolliment residencial o familiar, que tinguen com a objectiu principal en el seu pla de protecció de menors, la preparació per a l'emancipació.
  • Joves entre 16 i 25 anys que han finalitzat una mesura judicial i que ho requerisquen per a completar el seu procés d'inclusió social i laboral.

CENTRES D'EMANCIPACIÓ

Són establiments que oferixen un servici de caràcter assistencial i educatiu a menors d'edats compreses, preferentment, entre els 16 i 17 anys, i a jóvens entre 18 i 23 anys que hagen eixit d'institucions d'acolliment, a fi d'iniciar un procés de desinternament gradual per a obtindre la seua autonomia personal, social i laboral.

La joventut és l'etapa en la qual les persones es preparen per a assumir les responsabilitats de la vida adulta, quan es defineixen projectes vitals i s'estableixen prioritats i objectius de futur. Per això, és necessari disposar d'oportunitats estimulants, d'incentius capaços de promoure el desenvolupament personal i de comprometre's amb el sosteniment i la millora de la societat. A través del document que reflecteix la transició a la vida independent i emancipació podem conèixer les bases de la xarxa d'emancipació que acompanye als i les joves atesos.

Enllaç al document Transició a la vida independent i emancipació: el repte després del sistema de protecció.

 

Documents

Altres documents