Vietnam

1.LEGISLACIÓ VIETNAMITA

 • Llei sobre Matrimoni i Família (Llei núm. 22/2000 QH 10, de 9 de juny de 2000, en vigor a partir de 1r de gener de 2001) Per la Llei d'Adopció queden anul·lats des de l'article 67 a l'article 78 i l'article 105, i es modifica l'article 109.
 • Llei sobre Nacionalitat Vietnamita (1998) 
 • Decret n.68/2002/ND-CP sobre la família i matrimoni, en vigor des del dia 2 de gener de 2003. 
 • Circular del Ministeri de Justícia núm. 07/2002/TT-BTP de 16.12.2002. 
 • Conveni de cooperació en matèria d'adopció entre el Regne d'Espanya i la República Socialista del Vietnam (Hanoi, 5 de desembre de 2007) 
 • Llei d'Adopció núm. 52/2010/QH12, aprovada amb data 17 de juny de 2010 per la 12a Assemblea Nacional de la República Socialista del Vietnam, en vigor des de l'1 de gener de 2011. 

2. REQUISITS ADOPTANTS 

Estat civil: matrimonis compostos per un home i una dona i persones fadrines heterosexuals. La llei vietnamita prohibix adoptar els homosexuals.

Edat: han de ser com a mínim 20 anys majors que els xiquets que desitgen adoptar.

Altres condicions: els sol·licitants, en el cas de matrimonis ambdós persones han de complir tots els requisits següents:

 • No haver sigut restringits els seus drets parentals per part de les autoritats. 
 • Tindre bones qualitats ètiques i tindre la capacitat de cuidar, mantindre i educar el xiquet adoptiu. 

3. REQUISITS ADOPTAT

 • Els xiquets poden ser adoptats fins als 16 anys inclusivament. Es podran adoptar xiquets que superen esta edat si es tracta de discapacitats. 
 • Un xiquet per damunt dels nou anys ha de consentir per escrit la seua adopció. 
 • L'organisme competent, Departament d'Adopció, no declara que el xiquet és susceptible de ser adoptat via internacional fins que no s'assegura que prèviament s'ha intentat retrobar la seua família sanguínia, i o/una família vietnamita d'adopció a través dels processos d'adopció local, en els nivells regionals i interregionals. 
 • Hi ha dos llistats de xiquets necessitats de famílies substitutes: 
 • Llista 1: xiquets sense discapacitat i sense malalties greus. 
 • Llista 2: xiquets discapacitats, xiquets que patixen malalties greus, xiquets de més de 5 anys d'edat i grups de germans (dos o més). 

4. CRITERIS TÉCNICS DE SELECCIÓ 

Es dóna prioritat a les adopcions de menors amb necessitats especials. 

5. FORMES I EFECTES DE L'ADOPCIÓ

 • Decisió de caràcter administratiu (President del Comité Popular Provincial) 
 • La Resolució DGRN de 6 de maig de 1999 li dóna caràcter de plena. 
 • Entre l'adoptant i l'adoptat hi ha drets i obligacions de pares i fills, estipulats en els articles 19 a 25 de la Llei de matrimoni i família. 
 • És anul·lable pels motius taxats en la Llei d'Adopció.

 6. DOCUMENTS DE L'EXPEDIENT

Pels interessats
 • Sol·licitud d'adopció presentada d'acord amb el model establit per a això. 
 • Còpia dels passaports o documents que els substituïsquen vàlids dels adoptants. 
 • Autorització emesa per les agències competents del país on els pares adoptius residisquen que els permet adoptar menors. 
 • Informe sobre l'estat psicològic, familiar i social de la família adoptiva. 
 • Informe mèdic. 
 • Certificació que la família adoptiva posseïx suficients ingressos i patrimoni. 
 • Certificat d'antecedents penals. 
 • Certificat que testifique l'estat civil. 
 • Documentació que certifique la relació de parentiu de la possible família adoptiva (en esta classificació s'inclou qualsevol estranger que haja estat treballant i vivint a Vietnam durant almenys un any). 

Tota eixa documentació, traduïda, legalitzada i autenticada serà recopilada en dos expedients i remesa a l'Agència d'Adopció Internacional de Menors. 

 • Per l'entitat pública 
 • Informes psicosocials.
 • Certificat d'idoneïtat, expedit per les autoritats espanyoles competents en matèria d'adopció.
 • Compromís de seguiment 

7. ORGANISMES PÚBLICS COMPETENTS

El Departament d'Adopció (DA), pertanyent al Ministeri de Justícia a Hanoi, és l'Autoritat Central. 

8. MINISTERI DE JUSTÍCIA

Departament d'Adopció Internacional

56-58-60 TRAN PHU - HANOI 

Organismes competents són tant el Departament de Justícia de la província o ciutat, que és l'encarregat de l'entrega i recepció del menor adoptat, està legitimat per a inscriure l'adopció internacional, com el Comité del Poble Provincial, que està legitimat per a decidir sobre l'adopció internacional. 

9. TRAMITACIÓ A VIETNAM

El Departament de Justícia provincial és l'encarregat de revisar els expedients dels menors i confirmar els requisits d'adopció del/la menor. Si ratifica que el menor reunix els requisits necessaris per a l'adopció internacional, ho remetrà al Ministeri de Justícia.

Quan un menor no ha trobat una família nacional alternativa, és recomanat pel Ministeri de Justícia al Departament de Justícia Provincial per a adopció internacional.

El Ministeri de Justícia revisa i tramita els expedients de les famílies adoptives en el termini de 15 dies des de la recepció d'un expedient vàlid, i els remet al Departament de Justícia Provincial que en el termini de 30 dies els revisarà i recomanarà al Comité del Poble per a l'adopció internacional del menor adequat. En el termini de 10 dies, si el Comité del Poble està d'acord, informarà al Departament de Justícia provincial que finalitzarà el procediment i l'enviarà al Ministeri de Justícia.

En el termini de 30 dies, el Ministeri de Justícia examinarà l'expedient de la família i la carta de recomanació, avaluarà l'adopció internacional recomanada i informarà a l'autoritat competent del país de residència de la família adoptiva.

Si el menor és acceptat i si el Departament de Justícia Provincial i el Comité del Poble donen la seua aprovació, el Departament de Justícia Provincial ho notificarà a la família adoptiva que haurà d'estar a Vietnam en el termini de 60 dies (prorrogable fins a 90 dies) després de la recepció de la notificació.

El Departament de Justícia Provincial inscriu l'adopció i organitza la Cerimònia de Traspàs i Recepció en la seua seu amb la presència de representants del mateix Departament, el menor adoptat, i representants de les institucions on el menor va estar o pares o tutors (si un dels pares adoptius no pot assistir, haurà d'autoritzar el seu cònjuge) 

10. CONSOLATS I AMBAIXADES

AMBAIXADA D'ESPANYA A VIETNAM

Daeha Business Centre, 15 floor

360 Kim Ma Street, Ba Dinh

District. - Hanoi

 

AMBAIXADA DE VIETNAM A ESPANYA

C/ Arturo Soria, 201 – 1 A

28043 Madrid

Tel : 0034 91 5102867 - Fax : 0034 91 4157067

infor@embavietnam-madrid.org

11. INFORMES DE SEGUIMENT

Compromís d'informar al Ministeri de Justícia i a les agències representatives de Vietnam en el país receptor sobre l'estat de salut, el desenrotllament físic i psicològic així com de la integració del/a menor respecte a la seua família adoptiva i àmbit familiar i social: 

 • Cada sis mesos durant els tres primers anys posteriors a l'adopció del menor, comptats a partir de la data de l'Acta d'Entrega. 

12. ENTITATS ACREDITADES

 • ADECOP

13. GASTOS DE TRAMITACIÓ

 • Taxa de registre de les adopcions internacionals: 9 milions de dongs – 300 € aproximadament. 
 • Taxa d'assignació d'adopció internacional: 50 milions de dongs – 1.700 € aproximadament. 

OBSERVACIONS 

En cas de no acceptació per part dels sol·licitants sense motivació clara, l'expedient d'adopció hauria de finalitzar. 

En estos moments està suspesa l'adopció de sol·licituds d'adopció internacional en este país, únicament està oberta la possibilitat de tramitar sol·licituds d'adopció de menors vietnamites de necessitats especials (Llista 2).

 

Última actualització: juny 2012

Documents