COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La Comissió Interdepartamental per a combatre la violència de gènere a la Comunitat Valenciana és l'òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria competent en matèria de violència de gènere, l'objecte de la qual és coordinar les actuacions sectorials dels distints departaments.

 

Funcions

1. Establir les directrius de coordinació de les distintes actuacions sectorials del Consell relacionades amb la violència de gènere.

2. Impulsar, avaluar i realitzar el seguiment del Pla de Mesures del Consell per a Combatre la Violència que s'exercix sobre les dones.

3. Estudiar i proposar les mesures a adoptar pel Consell, en el seu respectiu àmbit de compentencias, sobre assistència a les víctimes de violència de gènere.

4. Establir les directrius de col·laboració de l'actuació del Consell respecte a les que desenrotllen les restants Administracions Públiques en esta matèria.

5. Instar al Consell perquè propose a l'Administració de l'Estat aquelles mesures de competència d'esta que incidisquen favorablement en la situació de les dones víctimes de violència de gènere.

6. Qualsevol altra funció relacionada amb l'àmbit de la seua competència.

  • DECRET 143/2002, de 3 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4330, de 06.09.2002)
  • LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana. [2012/10997] (DOCV núm. 6912 de 28.11.2012),