Consell Valencià de la Dona

El Consell Valencià de la Dona és l'òrgan consultiu de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que reuneix a les persones representants de les entitats més representatives que treballen a favor de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, facilitant la participació activa i un camí de comunicació i col·laboració entre l'administració pública i el moviment associatiu de dones.

Funcions

  • Informar els Planes d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la Generalitat. 
  • Informar tots aquells assumptes que afectant a les polítiques d'igualtat entre homes i dones, li siguen sotmesos pels òrgans de la Generalitat, així com tota disposició general que regule temes referents a aquesta matèria.
  • Qualsevol altra relacionada amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes que li fora atribuïda per la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de dona i/o igualtat.