Visualització de contingut web

Normativa

Normativa Estatal

  1. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens

  2. Llei 30/2003, de 13 d'octubre, sobre mesures per a incorporar la valoració de l'impacte de gènere en les disposicions normatives que elabore el Govern

  3. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere

Normativa Comunitària

  1. Versió consolidada del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Diari Oficial de la Unió Europea C 83/47)

  2. Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (2000/C 364/01)

  3. Reglament (CE) núm. 1.922/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, pel qual es crea un Institut Europeu de la Igualtat de Gènere.

  4. Reglament (CE) núm. 168/2007, del Consell, de 15 de febrer de 2007, pel qual es crea una Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

  5. Directiva 2006/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació (refosa).

  6. Directiva 2012/29/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, per la qual s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, i per la qual es substitueix la Decisió marc 2001/220/JAI del Consell.

  7. Recomanació de la Comissió, de 27 de novembre de 1991, relativa a la protecció de la dignitat de la dona i de l'home en el treball.