Visualització de contingut web

ELABORACIÓ E IMPLANTACIÓ

Què és un Pla d'Igualtat?

Un PLA D'IGUALTAT és un conjunt ordenat de mesures adoptades, després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en l'empresa la IGUALTAT DE TRACTE I D'OPORTUNITATS entre dones i hòmens i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Les àrees que s'han de treballar en l'empresa per a elaborar un Pla d'Igualtat són:

 • Accés a l'ocupació.

 • Conciliació.

 • Classificació professional, promoció i formació.

 • Retribucions.

 • Salut laboral.

 • Comunicació i llenguatge no sexista.

Per què una Llei per a la Igualtat d'Oportunitats?

 • Perquè les dones i els hòmens són iguals en dignitat humana i en drets i deures.

 • Perquè el ple reconeixement de la igualtat formal davant de la llei, inclús havent comportat, sens dubte, un pas decisiu, ha resultat ser insuficient.

 • Perquè hi ha falta de representació en els òrgans directius de les empreses, sent que les dones estan igualment qualificades que els hòmens.

 • Perquè davant de treballs del mateix valor, les dones continuen cobrant menys.

¿Per a què en la meua empresa?

 • Perquè amb les aportacions de dones i hòmens aconseguim que l'empresa funcione més i millor.

 • Perquè se'ns conferisca una diferenciació competitiva respecte a altres empreses.

 • Perquè totes les persones d'esta organització participen activament i aporten solucions innovadores.

 • Perquè es reconega que fem les coses bé i no discriminem per raó de gènere.

 • I perquè creiem que en esta empresa s'han de proporcionar les mateixes oportunitats a dones i hòmens en el seu desenrotllament personal i professional.

Què és el visat i com ho puc obtindre?

El visat és la validació, per part de la Generalitat, del Pla d'Igualtat presentat per les empreses que desenrotllen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

Per a la seua obtenció hauran de reunir-se els requisits següents:

 • Àmbit d'aplicació del Pla d'Igualtat.

 • Parts subscriptores del Pla.

 • Vigència, indicant data de posada en aplicació.

 • Mitjans i recursos per a la seua posada en marxa.

 • Sistemes d'avaluació i seguiment.

El Pla d'Igualtat es presentarà davant de la Direcció General  de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere,órgano competent per a l'avaluació i validació (visat) del mateix.

On acudir?

Per a assessorament i informació podran dirigir-se als agents de la  Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat, ben telefònicament o bé per mitjà d'atenció personalitzada, prèvia cita.

La sol·licitud de visat d'un Pla d'Igualtat, es pot presentar:

 • En els Registres Generals de les tres províncies de la Comunitat Valenciana:  Alacant, Castelló i València.

 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

 • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars De en l'estranger.

 • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.