Promoció de la Igualtat

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENROTLLAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA (publicat el dia 4 d’abril de 2019).

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENROTLLAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA (publicat el dia 4 d’abril de 2019). Per Resolució de 14 de desembre 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es van convocar les ajudes per al desenrotllament de programes que fomenten la igualtat entre dones i...

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONA EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL (publicada el dia 25 de març de 2019).

Per Resolució de 13 de desembre 201 8 , de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es van convocar les ajudes per al desen v ol up ament de programes de serv e is socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social, per a l'exercici 201 9 (DOGV núm. 8 449 / 21 ...

Subvencions per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.

RESOLUCIÓ de 13 de decembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes per a l'exercici 2019 per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.  Resolució .

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana

En el DOGV número 8450 de fecha 24.12.2018 se ha publicado la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat Valenciana.