Visualització de contingut web

RECOMANACIONS PER A ELABORAR L'INFORME D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

El present document s'elabora com a ferramenta que facilite a les empreses els plans d'igualtat de les quals han sigut visats per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, l'elaboració de l'informe d'avaluació de resultats, que hauran de presentar amb caràcter anual (article 7 del Decret 133/2007 del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana. "Les empreses, el Pla d'Igualtat de les quals siga visat pel centre directiu de l'administració de la Generalitat amb competència en matèria de dona, hauran de presentar anualment davant del dit organisme durant el període de vigència del Pla, un informe d'avaluació de resultats").

És recomanable que el contingut de l'INFORME D'AVALUACIÓ ANUAL arreplegue documentalment la informació següent:

  • Diagnòstic de Situació actual, comparativa amb el diagnòstic de situació presentat abans de la posada en marxa del Pla d'Igualtat Validat.

  • Anàlisi de les accions dutes a terme en cada una de les àrees (es pot omplir seguint el model annex I).

   - Área (denominació) 
   - Acció
   - Data inici i fi
   - Objectius
   - Descripció
   - Recursos i mitjans utilitzats
   - Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors desagregats per sexe
   - Personal a qui ha anat dirigit. Desagregat per sexe
   - Personal responsable
   - Grau d'implantació de la mesura
   - Grau de consecució dels objectius a través dels indicadors d'avaluació i seguiment.

  • Accions d'Avaluació i seguiment:

   - Especificació d'accions realitzades per al seguiment i avaluació del Pla d'Igualtat.
   - Mesures adoptades
   - Persones intervinents (nombre de dones i d'hòmens).
   - Reunions realitzades.
   - Difusió de decisions adoptades.

  • Calendarització de les mesures a implantar durant el període de vigència del Pla.

Qualsevol altra documentació que pot contribuir a un major coneixement sobre el compliment dels objectius plantejats. Es pot consultar l'annex  II, que arreplega a títol orientatiu l'ompliment d'alguna de les accions dutes a terme.

Documents