Visualització de contingut web

SOL·LICITUD DE VISAT DE PLA D'IGUALTAT

Definició

La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, té per objete regular i fer efectiu el principi d'igualtat de dones i hòmens a la Comunidad Valenciana, establir els principis generals que han d'orientar la dita igualtat, determinar les accions bàsiques que han de ser implementades, així com establir l'organització administrativa de la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens a la Comunidad Valenciana.

Objete

Llei 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens (art. 20): "es consideren plans d'igualtat aquells documents en què es vertebren les estratègies de les entitats per a la consecució real i efectiva del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, i que necessàriament hauran de contindre mesures concretes per a fer efectiu el dit principi".
L'administració autonòmica incentivarà a les empreses que establisquen plans d'igualtat que tinguen per objecte corregir les desigualtats de gènere, incorporen mesures innovadores per a fer realitat la igualtat en la seua organització, i proporcionen servicis que faciliten la conciliació de vida familiar i laboral del personal al seu servici.

  • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, regula en els seus articles 45 al 49 els Plans d'Igualtat en les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat, i establix el deure general de les empreses de respectar el principi d'igualtat en l'àmbit laboral, contemplant específicament el deure de negociar Plans d'Igualtat en les empreses de més de 250 treballadors o treballadores. La rellevància de l'instrument dels Plans d'Igualtat explica també la previsió del foment de la seua implantació voluntària en les xicotetes i mitjanes empreses.

Obligatorietat

  • L'article 20.4 de la Llei 9/2003, disposa que les empreses o organitzacions participades majoritàriament amb capital públic, de la Comunitat Valenciana, hauran d'elaborar un Pla d'Igualtat.
  • La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, establix l'obligatorietat d'elaborar un Pla d'Igualtat en les empreses:

    1. De més de 250 treballadors
    2. Quan aixina s'establisca en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en els  termes que preveu el mateix.
    3. Quan l'autoritat laboral haguera acordat en un procediment sancionador la  substitució de les sancions accessòries per l'elaboració i aplicació del dit pla, en els termes que es fixen en l'indicat acord.

L'article 20.3 de la referida Llei 9/2003 establix que perquè les empreses obtinguen les ajudes previstes per tindre dissenyats Plans d'Igualtat, aquestos Plans hauran de ser visats pel centre directiu de l'administració de la Generalitat amb competència en matèria de dona, havent de presentar anualment davant del dit organisme un informe d'avaluació de resultats.

Requisits

Decret 133/2007, de 27 de juliol del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana, establix que per a la consecució del visat dels Plans d'Igualtat a la Comunitat Valenciana, estos hauran de contindre:

a) Àmbit d'aplicació.
b) Parts subscriptores del Pla.
c) Vigència, indicant data de posada en aplicació.
d) Mitjans i recursos per a la seua posada en marxa.
e) Sistemes d'avaluació i seguiment.
f) En aquells Plans que compten amb avaluacions positives anteriors, serà necessari que especifiquen les modificacions, millores i novetats incloses.

Per a l'obtenció de l'esmentada validació, els Plans d'Igualtat presentats hauran de contindre mesures concretes que afavorisquen la igualtat d'oportunitats en les empreses en cada una de les àrees que a continuació es detallen:
1. Àrea d'accés a l'ocupació.
2. Àrea de conciliació.
3. Àrea de classificació professional, promoció i formació.
4. Àrea de retribucions.
5. Àrea de salut laboral.
6. Àrea de comunicació i llenguatge no sexista.

Sol·licitud

El visat dels Plans d'Igualtat elaborats per les empreses de la Comunitat Valenciana es realitzarà a instància de part, amb la sol·licitud prèvia del titular o representant de les referides empreses interessades en l'obtenció de la corresponent validació.
Les sol·licituds es presentaran per duplicat en els Registres de la Direcció General de Família i Dona de qualsevol de les tres províncies, València, Alacant i Castelló, o en qualsevol altra de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les sol·licituds de visat o validació dels Plans d'Igualtat hauran d'anar firmades pel titular o representant de l'empresa sol·licitant, constant en les mateixes les dades següents:

1) Nom i cognoms del sol·licitant.
2) Número d'identificació fiscal.
3) Denominació de l'empresa.
4) Domicili de l'empresa.
5) Activitat a què es dedica.
6) Número i domicili de tots els centres de treball de què dispose l'empresa.

Documentació

S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud els sigüents documents:
1.El Pla d'Igualtat (*)
2.Document acreditatiu de la titularitat del sol·licitant o, en el seu cas, de la representació que ostente.
3.Declaració responsable del sol·licitant en la qual conste el número total de traballadors de l'empresa, indicant els llocs que ocupen i quien están ocupats per dones.
4. Pla general de formació dels traballadors i la formació duta a terme en el darrer any.
(*) El Pla d'Igualtat haurà de presentar-se preferiblement en format electrònic CD.