Campanya de difusió de Servicis Socials

« Ves enrere

Ajudes nominatives per a Centres i Programes de Serveis Socials la titularitat dels quals ostenten les entitats locals per a el exercici 2016

Ajudes nominatives per a Centres i Programes de Serveis Socials la titularitat dels quals ostenten les entitats locals per a el exercici 2016

DEFINICIÓ

Finançament de centres i programes de ser veis socials que es detallen a continuació:

DESTINATARIS

Entitats locals i organismes que en depenen, que exercisquen la titularitat dels centres i programes descrits anteriorment.

PROCEDIMENT

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, d'ofici, dictarà una resolució nominativa a favor de les entitats locals i organismes que en depenen, d'acord amb els crèdits establits en la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016.
A aquest efecte, no serà necessària la concurrència a les distintes ordres de convocatòria que anualment promou la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament d'aquests, quedant d'esta manera garantida el finançament de les entitats locals i agilitzant els corresponents tràmits administratius.
Únicament s'exigirà la presentació de la documentació següent:

  • Model de Declaració de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art.13 de la Llei 38/2003 i d'estar al corrent de les obligacions tributàries i Seguretat Social, i si és el cas, autorització de consulta de dades.  
  • Model de Domiciliació Bancaria, a fi d'efectuar els abonaments corresponents.
  • Model d'Autorització de Consulta Telemàtica de Dades per a beques, ajudes, premis i subvencions.