Atenció a persones amb discapacitat 2015

INSTRUCCIONS

Lloc de presentació de la justificació

Les justificacions hauran de presentar-se en les direccions territorials de Benestar Social de la província on estiga domiciliat el centre, servici o programa:

* ALACANT:  C/ Rambla Méndez Núñez, 41

03001 ALACANT

 * CASTELLÓ: Av. Germans Bou, 81

12071 Castelló de la Plana

* VALÈNCIA:  Av. Baró de Càrcer, 36

46001 VALÈNCIA

Sistemes de pagament de les subvencions

S'efectuarà d'acord amb l'article 34 de la Llei 8/2014, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de2015 (DOCV 7433, de 26-12-2014), de la manera següent:

 A.- Quan vagen dirigides al manteniment dels centres d'atenció a persones amb discapacitat:

 • Un 30% d'esta es lliurarà quan es firme esta resolució.
 • Un 15% es lliurarà amb anterioritat al mes de juliol de 2015.
 • Un 15% es lliurarà amb anterioritat al mes de setembre de 2015.
 • El 40% restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de, com a mínim, el 75% de l'import inicialment anticipat.

 B.- Quan vagen dirigides al finançament de programes de servicis socials especialitzats per a persones amb discapacitat:

 • Un 60% d'esta es lliurarà quan es firme esta resolució.
 • El 40% restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

Documentació justificativa que ha de presentar el beneficiari i termini

Centres d'atenció social a les persones amb discapacitat

1. La quantitat anticipada, i als efectes de la tramitació del següent termini de la subvenció, s'haurà de justificar per mitjà d'una certificació expedida per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades al objecte de la subvenció d'acord amb l'annex I.

Estes quantitats han de trobar-se, almenys en situació "d'obligacions reconegudes" i així haurà de fer-se constar en la certificació. El termini màxim per a la justificació de la quantitat anticipada de la subvenció finalitzarà l'1 de desembre de 2015.

 2. Sense perjuí del que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener de 2016, i el beneficiari haurà de justificar la totalitat de l'import anual per mitjà de certificació expedida per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades al objecte de la subvenció, amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials, d'acord amb l'annex II, i es procedirà en eixe moment a la seua liquidació, de la qual podrà derivar-se una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació fóra insuficient.

Així mateix, abans del 31 de gener de 2016 s'haurà de presentar una relació de beneficiaris de centres d'atenció social a persones amb discapacitat, segons l'annex III i una memòria que expresse tots els gastos i les activitats realitzades, en suport paper i en suport informàtic (CD o USB).

La justificació total presentada pel beneficiari haurà de ser, com a mínim, igual a l'import de la quantitat subvencionada. Quan les activitats hagen sigut finançades a més de amb la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'estos fons a les activitats subvencionades.

Programes de servicis socials especialitzats per a persones amb discapacitat

1. La quantitat anticipada, i als efectes de la tramitació del termini següent de la subvenció, s'haurà de justificar per mitjà de certificació expedida per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades al objecte de la subvenció d'acord amb l'annex I.

Estes quantitats han de trobar-se, almenys en situació "d'obligacions reconegudes" i així haurà de fer-se constar en la certificació. El termini màxim per a la justificació de la quantitat anticipada de la subvenció finalitzarà l'1 de desembre de 2015.

2. Sense perjuí del que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener de 2016, i el beneficiari haurà de justificar la totalitat de l'import anual per mitjà de certificació expedida per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades al objecte de la subvenció, amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials, d'acord amb l'annex II, i es procedirà en eixe moment a la seua liquidació, de la qual podrà derivar-se una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació fóra insuficient.

Així mateix, abans del 31 de gener de 2016 s'haurà de presentar una relació de beneficiaris de programes de servicis socials dirigits a persones amb discapacitat, segons l'annex IV i una memòria justificativa i explicativa de la realització de cada programa objecte de subvenció, amb el contingut següent mínim:

 • Breu contingut d'actuacions realitzades
 • Nombre d'usuaris a què va dirigit, per trams d'edat, sexe i província (en el cas dels programes d'àmbit autonòmic).
 • Resum econòmic: estat de liquidació del programa, desglossat per origen de finançament i per conceptes de gasto.
 • Objectius assolits, quantificats i valorats. 

Una còpia d'esta memòria haurà de presentar-se en suport informàtic (CD o USB).

La justificació total presentada pel beneficiari haurà de ser, com a mínim, igual a l'import de la quantitat subvencionada. Quan les activitats hagen sigut finançades a més de amb la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'estos fons a les activitats subvencionades.

Models de justificació

 • Certificat de reconeixement de l'obligació de pagaments. Annex I
 • Certificat de justificació de gastos. Annex II
 • Relació de beneficiaris centres. Annex III
 • Relació de beneficiaris programes. Annex IV