ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 2016

INSTRUCCIONS

Lloc de presentació de la justificació

Les justificacions hauran de presentar-se en les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on estiga domiciliat el centre, servei o programa:

* ALACANT: C/ Rambla Méndez Núñez, 41

03001 ALACANT

* CASTELLÓ: Av Germans Bou, 81

12071 Castelló de la Plana

* VALÈNCIA: Av. Baró de Càrcer, 36

46001 VALÈNCIA

Sistemes de pagament de les subvencions

S'efectuarà d'acord amb l'article 34 de la Llei 11/2015, de Pressupostos de la Generalitat, per a l'exercici 2016 (DOCV 7689, de 31-12-2014), de la manera següent:

A.- Quan vagen dirigides al manteniment dels centres d'atenció a persones amb discapacitat:

  • Un 35% se n'alliberarà a la firma de la present resolució.
  • Un 15% s'alliberarà amb anterioritat al mes de juliol de 2016.
  • Un 15% s'alliberarà amb anterioritat al mes de setembre de 2016.
  • El 35% restant s'alliberarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació, com a mínim, del 75% de l'import inicialment anticipat.

B.- Quan vagen dirigides al finançament de programes de serveis socials especialitzats per a persones amb discapacitat:

  • Un 65% se n'alliberarà a la firma de la present resolució.
  • El 35% restant s'alliberarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

Documentació justificativa a presentar pel beneficiari i termini

Centres d'atenció social a les persones amb diversitat funcional

 1. La quantitat anticipada, als efectes de la tramitació del següent termini de la subvenció, s'haurà de justificar per mitjà de certificació expedida per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció d'acord amb l'annex I.

Les quantitats esmentades han de trobar-se, almenys, en situació "d'obligacions reconegudes" i així haurà de fer-se constar en la certificació. El termini màxim per a la justificació de la quantitat anticipada de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2016.

2. Sense perjuí d'allò que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener de 2017, i el beneficiari haurà de justificar la totalitat de l'import anual per mitjà de certificació expedida per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció, amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials, d'acord amb l'annex II, i en aqueix moment se'n farà la liquidació, de la qual podrà derivar-se una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fóra insuficient.

Així mateix, abans del 31 de gener de 2017, s'haurà de presentar Relació de beneficiaris de centres d'atenció social a persones amb diversitat funcional, segons l'Annex III i memòria que arreplegue totes les despeses i les activitats realitzades, en suport paper i en suport informàtic (CD o USB).

La justificació total presentada pel beneficiari haurà de ser, com a mínim, igual a l'import de la quantitat subvencionada. Quan les activitats hagen sigut finançades amb la subvenció i, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.

Programes de serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcional

1. La quantitat anticipada, als efectes de la tramitació del següent termini de la subvenció, s'haurà de justificar per mitjà de certificació expedida per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció d'acord amb l'annex I.

Les quantitats esmentades han de trobar-se, almenys en situació "d'obligacions reconegudes" i així haurà de fer-se constar en la certificació. El termini màxim per a la justificació de la quantitat anticipada de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2016.

2. Sense perjuí d'allò que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener de 2017, i el beneficiari haurà de justificar la totalitat de l'import anual per mitjà de certificació expedida per l'interventor local, en què consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció, amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials, d'acord amb l'annex II, i en aqueix moment se'n farà la liquidació, de la qual podrà derivar-se una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fóra insuficient.

Així mateix, abans del 31 de gener de 2017 s'haurà de presentar Relació de beneficiaris de Programes de serveis Socials dirigits a persones amb diversitat funcional, segons l'Annex IV i memòria justificativa i explicativa de la realització de cada programa objecte de subvenció, amb el contingut següent mínim:

  • Breu contingut d'actuacions realitzades
  • Nombre d'usuaris a què va dirigit, per trams d'edat i sexe.
  • Resum econòmic: estat de liquidació del programa, desglossat per origen de finançament i per conceptes de despesa.
  • Objectius aconseguits, quantificats i valorats.

La memòria es presentarà en suport paper i en suport informàtic (CD o USB).

La justificació total presentada pel beneficiari haurà de ser, com a mínim, igual a l'import de la quantitat subvencionada. Quan les activitats hagen sigut finançades amb la subvenció i, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.

Models de justificació