Atenció a persones amb diversitat funcional 2017

INSTRUCCIONS

Lloc de presentació de la justificació

Les justificacions hauran de presentar-se en les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on estiga domiciliat el centre, servei o programa:

* ALACANT: c/ Rambla Méndez Núñez, 41

03001 ALACANT

* CASTELLÓ: av. Germans Bou, 81

12071 Castelló de la Plana

* VALÈNCIA: av. Baró de Càrcer, 36

46001 VALÈNCIA

Sistemes de pagament de les subvencions

La subvenció es farà efectiva d'acord amb l'article 44, apartat d) 1r i 2n, de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017 (DOGV 7948, de 31.12.2016), de la manera següent:

A. Quan vagen dirigides al manteniment dels centres d'atenció a persones amb diversitat funcional:

  • Un 35 % es lliurarà en el moment de la firma de la present resolució.
  • Un 15 % es lliurarà amb anterioritat al mes de juny de 2017.
  • Un 15 % es lliurarà amb anterioritat al mes d'agost de 2017.
  • El 35 % restant es lliurarà després de l'aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació, almenys, del 75 % de l'import inicialment anticipat.

B. Quan vagen dirigides al finançament de programes de serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcional:

  • Un 65 % es lliurarà en el moment de la firma de la present resolució.
  • El 35 % restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

Documentació justificativa a presentar pel beneficiari i termini

Centres d'atenció social a les persones amb diversitat funcional

1. La quantitat anticipada, i a l'efecte de la tramitació del següent termini de la subvenció, s'haurà de justificar mitjançant un certificat expedit per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció d'acord amb l'annex I.

Aquestes quantitats han d'estar, almenys, en situació d'"obligacions reconegudes" i així s'haurà de fer constar en el certificat. El termini per a la justificació de la quantitat anticipada de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2017.

2. Sense perjudici del que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener de 2018, i el beneficiari haurà de justificar la totalitat de l'import anual de la subvenció mitjançant un certificat expedit per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció, amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials, d'acord amb l'annex II, i se'n procedirà en aqueix moment a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació fóra insuficient.

Així mateix, abans del 31 de gener de 2018 s'haurà de presentar una relació de beneficiaris de centres d'atenció social a persones amb diversitat funcional, segons l'annex III i memòria que reculla totes les despeses i les activitats realitzades, en suport paper i en suport informàtic (CD o USB), la qual serà descrita en un màxim de 20 folis, a doble cara. El format de document serà obligatòriament en format A4, amb grandària mínima de lletra de 3 mm i doble espai interlineat, amb els marges mínims següents: superior, 3 cm; inferior, 2 cm, i 2,5 i 3 cm, marges esquerre i dret.

La justificació total presentada pel beneficiari haurà de ser, com a mínim, igual a l'import de la quantitat subvencionada. Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de ser-ho amb la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

Programes de serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcional

1. La quantitat anticipada, i als efectes de la tramitació del següent termini de la subvenció, s'haurà de justificar mitjançant un certificat expedit per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció d'acord amb l'annex I.

Aquestes quantitats han d'estar, almenys en situació d'"obligacions reconegudes" i així s'haurà de fer constar en el certificat. El termini per a la justificació de la quantitat anticipada de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2017.

2. Sense perjudici del que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener de 2018, i el beneficiari haurà de justificar la totalitat de l'import anual de la subvenció mitjançant un certificat expedit per l'interventor local en què consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció, amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials, d'acord amb l'annex II, i se'n procedirà en aqueix moment a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una nova regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació fóra insuficient.

Així mateix, abans del 31 de gener de 2018 s'haurà de presentar una relació de beneficiaris de programes de serveis socials dirigits a persones amb diversitat funcional, segons l'annex IV i memòria justificativa i explicativa de la realització de cada programa objecte de subvenció, amb el contingut mínim següent:

  • Breu contingut d'actuacions realitzades.
  • Nombre d'usuaris als quals va dirigit, per trams d'edat, sexe.
  • Resum econòmic: estat de liquidació del programa, desglossat per origen de finançament i per conceptes de despesa.
  • Objectius aconseguits, quantificats i valorats.

La memòria es presentarà en suport paper i en suport informàtic (CD o USB). Tot això serà descrit en un màxim de 20 folis, a doble cara. El format de document serà obligatòriament en paper A4, amb grandària mínima de lletra de 3 mm i doble espai interlineat, amb els marges mínims següents: superior, 3 cm; inferior, 2 cm, i 2,5 i 3 cm, marges esquerre i dret.

La justificació total presentada pel beneficiari haurà de ser, com a mínim, igual a l'import de la quantitat subvencionada. Quan les activitats hagen sigut finançades, a més de ser-ho amb la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

Models de justificació