Centres de dia de menors 2015

INSTRUCCIONS

1r. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DEL GASTO

1.1. La justificació en les subvencions de centres de dia de menors es correspondrà sempre amb el contingut de l'actuació subvencionada, i no s'admetran gastos d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció d'aquelles.

1.2. L'import total que cal justificar ha de ser igual a la quantia de la subvenció atorgada.

1.3. La justificació del gasto consistirà a presentar, davant de la direcció territorial corresponent de Benestar Social en què es troba el centre, de la documentació següent:

 a) Certificat d'obligació contreta o reconeguda o de pagament ordenat, subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vist i plau de l'alcalde president, que recullga:

  • Els gastos realitzats (els conceptes personal i sosteniment estan unificats en la subvenció concedida, i per tant l'entitat local pot justificar la quantia en qualsevol dels conceptes fins a l'import total màxim que cal justificar).
  • La relació de personal, amb el nom del treballador, categoria professional, percentatge de jornada (parcial o completa) i mesos de treball. En el supòsit de personal compartit, caldrà indicar en quin altre programa o servici treballa i per quin import i percentatge es justifica en altres subvencions concedides.

b) Relació de beneficiaris atesos, amb indicació de les dates d'alta i baixa, si n'hi ha, o qualsevol altra incidència produïda en el servici prestat als usuaris. Esta relació haurà de ser mensual.

1.4. Cal haver justificat la subvenció concedida que incloga el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de setembre, com a màxim, el 31 d'octubre de 2015, i no es podran presentar justificacions de despesa efectuada en l'exercici 2015 després del 31 de gener de l'any 2016.

2n. MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Certificat d'obligació contreta o reconeguda o de pagament ordenat. Entitat local. Programes: SEAFI, Centre de Dia de Menors, Mesures judicials de medi obert.
  • Relació de menors atesos en centres de dia.