Centres de dia de menors 2016

INSTRUCCIONS

1r. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA 

1.1. La justificació de les subvencions de centres de dia de menors es correspondrà sempre amb el contingut de l'actuació subvencionada, no sent-hi admissibles despeses d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció d'aquelles.

1.2. L'import total a justificar ha de ser igual a la quantia de la subvenció atorgada.

1.3. La justificació de la despesa consistirà en la presentació davant de la corresponent Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives en la qual es troba el Centre, de la documentació següent: 

a) Certificat d'obligació contreta o reconeguda o de pagament ordenat, subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde-president, que arreplegue: 

  • Les despeses realitzades (els conceptes personal i sosteniment estan unificats en la subvenció concedida, per la qual cosa l'entitat local en pot justificar la quantia en qualsevol dels conceptes fins a l'import total màxim a justificar). 
  • La relació de personal, amb el nom del treballador, categoria professional, percentatge de jornada (parcial o completa) i mesos de treball. En el supòsit de personal compartit, haurà d'indicar-se en quin altre programa o servei treballa i per quin import i percentatge es justifica en altres subvencions concedides. 

b) Relació de beneficiaris atesos, amb indicació de les dates d'alta i baixa, si n'hi haguera, o qualsevol altra incidència esdevinguda en el servei prestat als usuaris. La relació esmentada haurà de ser mensual.

1.4. La subvenció concedida que incloga el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de setembre, haurà d'haver-se justificat, com a màxim, a 31 d'octubre de 2016, no podent presentar-se justificacions de despesa efectuada en l'exercici 2016 després del 31 de gener de l'any 2017.

2n. MODELS DE JUSTIFICACIÓ 

  • Certificat d'obligació contreta o reconeguda o de pagament ordenat. Entitat Local. Programes: SEAFI, Centre de Dia de Menors, Mesures Judicials de Medi Obert.
  • Relació de menors atesos en centres de dia.

DOCUMENTS