Centres de dia de menors 2017

INSTRUCCIONS

1. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA

1.1. La justificació en les subvencions de centres de dia de menors s'ha de correspondre sempre amb el contingut de l'actuació subvencionada, i no són admissibles despeses d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció d'aquelles.

1.2. L'import total a justificar ha de ser igual a la quantia de la subvenció atorgada.

1.3. La justificació de la despesa consisteix en la presentació davant de la corresponent direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives en què es troba el centre, de la documentació següent:

a) Certificat d'obligació contreta o reconeguda o de pagament ordenat, subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde president, que arreplegue:

  • Les despeses realitzades (els conceptes personal i sosteniment estan unificats en la subvenció concedida, per la qual cosa l'entitat local pot justificar la quantia en qualsevol dels conceptes fins a l'import total màxim a justificar).
  • La relació de personal, amb el nom del treballador, categoria professional, percentatge de jornada (parcial o completa) i mesos de treball. En el supòsit de personal compartit, ha d'indicar-se en quin altre programa o servei treballa i per quin import i percentatge es justifica en altres subvencions concedides.

b) Relació de beneficiaris atesos, amb indicació de les dates d'alta i baixa, si n'hi havia. o qualsevol altra incidència succeïda en el servei prestat als usuaris. Aquesta relació haurà de ser mensual.

1.4. La subvenció concedida que incloga el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de setembre haurà d'haver-se justificat, com a màxim, a 31 d'octubre de 2017, i no poden presentar-se justificacions de despesa efectuada en l'exercici 2017 després del 31 de gener de l'any 2018.

2. MODELS DE JUSTIFICACIÓ