Centres de participació ciutadana

Definició

Els Centres de Participació Ciutadana (CPC), l·A·equipament social bàsic que facilita l·A·articulació de la participació veïnal i d·A·esta amb els programes municipals.

L·A·edifici s·A·ubica al mateix barri o zona de la intervenció.

Un CPC sorgix per a possibilitar físicament la coordinació (en especial la coordinació entre distints sectors o àrees de l·A·administració).

Des d·A·ací es promouen i s'impulsen intervencions de caràcter integral als barris o zones més desfavorides de la CV, o servixen de suport, ajuda o reforç a este tipus d·A·intervencions.

Objectius

Els Centres de Participació Ciutadana es troben en el Programa Operatiu Feder 2000-2006, l·A·objectiu del qual és la realització d·A·actuacions integrals en barris i/o zones desfavorides, sent-ne l·A·EIX:

 • Desenrotllament local i urbà (05)

I la MESURA:

 • Equipament de suport a la integració social al medi urbà (04)
  Mesures de foment i suport a les iniciatives de desenrotllament local (05).

Característiques

Els CPC són edificis de nova construcció o edificis ja existents rehabilitats i adaptats per a este nou ús, però sempre com a unitat constructiva independent, amb espais mínims comuns i màxim compartits.

Constituïxen la seu dels distints servicis públics desplaçats o descentralitzats al barri:

 • Sanitaris
 • Educatius
 • Formatius
 • D·A·inserció o foment d·A·ocupació
 • De seguretat
 • Administratius
 • De servicis socials

I de tots els òrgans de coordinació tècnica que s·A·establisquen per a dur a terme els programes.

Un CPC sorgix per a possibilitar físicament la participació (en especial del moviment associatiu del barri o zona).

És el centre o seu de les distintes associacions del barri amb una certa representativitat i compromeses en la intervenció social, així com el local d·A·activitats orientades a la promoció de la convivència impulsades per les associacions del barri i pels agents socials implicats en la intervenció.

Centres existents

En l·A·actualitat estan construïts,

 • El CPC Oliva (Barri "El Pinet")
 • El CPC Almoradí (Barri "La Creu de Galindo")

En projecte: un a Alacant i un altre a Alzira