Centres per a persones majors dependents 2015

INSTRUCCIONS

1.- INTRODUCCIÓ 

La Conselleria de Benestar Social manté una estreta col·laboració amb les entitats locals titulars de recursos públics de servicis socials especialitzats i contribuïx al finançament de les residències i els centres de dia de persones majors dependents de la Comunitat Valenciana; finançament que ha vingut a donar resposta i a fer efectius els principis inspiradors de la política social i ha potenciat l'atenció solidària i la viabilitat econòmica d'estos centres.

D'altra banda, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència ha regulat les condicions bàsiques de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, a través del SAAD, amb la col·laboració i participació de totes les administracions públiques.

Per la seua banda, l'Orde 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social per la qual es regulen els requisits i les condicions d'accés a les ajudes econòmiques del programa d'atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6892 de 30 d'octubre de 2012), configura dins de la Xarxa de Centres i Servicis Públics i Concertats del Sistema d'Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana els centres i servicis públics de titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels seus organismes o entitats dependents i constituïx una part de l'oferta de recursos públics del sistema mencionat.

2.- SERVICIS QUE COMPRÉN L'ATENCIÓ DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS EN CENTRES RESIDENCIALS I DE DIA DE TITULARITAT MUNICIPAL

2.1.- CENTRES RESIDENCIALS

D'acord amb l'Orde de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de servicis socials especialitzats per a l'atenció de les persones majors, els centres prestaran els servicis residencials durant 24 hores del dia tots els dies de l'any. Proporcionaran una atenció geriàtrica integral en funció de les necessitats i el nivell de dependència dels residents i preveuran els següents servicis obligatoris de conformitat amb l'article 46 de l'Orde de 4 de febrer de 2005 de la Conselleria de Benestar Social:

 • Allotjament, que inclourà la neteja i higiene de les habitacions i de totes les dependències i instal·lacions del centre

 • Restauració, que haurà d'assegurar el compliment d'una correcta nutrició dels residents. Esta se sotmetrà a criteris dietètics, tenint en compte les necessitats quant a quantitat, qualitat i varietat. Preveurà l'elaboració de dietes especials per a aquelles patologies que així ho requerisquen, hàbits, aliments restringits, preferències i al·lèrgies. Haurà d'oferir com a mínim desdejuni, dinar, berenar i sopar.

 • Bugaderia, haurà de garantir el llavat i el planxat periòdic de llenceria i roba d'ús personal dels residents i el repàs d'esta, així com de la roba de llit.

 • Atenció sanitària que comprén:

  • Cures bàsiques necessàries per a la higiene, neteja, bany i per a l'atenció estètica i de la imatge dels residents, mobilitzacions, desplaçaments, etc.

  • Atenció mèdica, dirigida al diagnòstic, tractament i seguiment de patologies cròniques, diagnòstic i tractament de processos aguts i detecció, prevenció i tractament de grans síndromes geriàtriques

  • Atenció d'infermeria, dirigida a la prestació de cures d'infermeria com ara administració de medicaments, cures, sondatges, etc.

  • Activitats de rehabilitació de manteniment, prevenció, mobilització i tractaments individuals, en funció de les patologies i la dependència funcional dels residents.

  • Assistència farmacèutica.

  • Prevenció i promoció de la salut.

  • Atenció psicològica i activitats de teràpia ocupacional dirigides a preservar i mantindre la funció cognitiva dels residents i al tractament d'alteracions psicològiques que incidisquen en afectivitat, conducta o estat cognitiu.

  • Atenció social que inclou l'animació sociocultural, l'atenció social individual, grupal i comunitària, així com l'atenció social familiar.

 • Es prestarà el suport necessari tant administratiu com social a aquells usuaris que el necessiten.

 

2.2. CENTRES DE DIA

D'acord amb l'Orde de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de servicis socials especialitzats per a l'atenció de les persones majors, els centres de dia oferiran un programa d'atenció diürna especialitzat a persones que necessiten ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i o/activitats instrumentals de la vida diària i preveuran els servicis obligatoris següents de conformitat amb l'article 23 de la mencionada orde.

 • Acolliment: El centre de dia oferirà el servici d'acollida diürna i d'assistència en les activitats de la vida diària i haurarà d'oferir els seus servicis amb caràcter mínim els dies laborals de dilluns a divendres.

 • Restauració: La restauració haurà d'assegurar el compliment d'una correcta nutrició dels usuaris. Esta se sotmetrà a criteris dietètics, atenent les necessitats quant a quantitat, qualitat i varietat, i preveurà l'elaboració de dietes especials per a aquelles patologies que així ho requerisquen, tenint en compte els hàbits i costums dels usuaris. Haurà d'oferir-se com a mínim desdejuni, dinar i berenar.

 • Higiene personal: El centre disposarà dels mitjans necessaris per a la higiene i el bany o dutxa, així com per a l'atenció estètica i de la imatge dels usuaris. Així mateix donarà suport, amb les mesures tècniques i humanes necessàries, a aquells usuaris que necessiten d'ajuda per a la higiene.

 • Atenció social, este servici inclou l'atenció social individual, familiar, grupal i comunitària i l'animació sociocultural.

 • Animació sociocultural: Conjunt d'activitats de relació i ajuda encaminades a l'autopromoció dels individus o grups atesos, que faciliten el desenrotllament de les inquietuds culturals, intel·lectuals, etc.

 • Atenció social individual, grupal i comunitària: L'atenció social individual està dirigida als usuaris del centre, a fi d'informar-los, orientar-los i assessorar-los respecte a problemes i recursos socials. L'atenció en grup s'orienta a la convivència en el centre i el foment d'activitats estimuladores de les relacions entre els usuaris. La comunitària es basa en la coordinació amb professionals i recursos del sistema de servicis socials i del sistema sanitari a fi d'establir vies de comunicació, rendibilitzar recursos, establir les oportunes derivacions i dissenyar programes de prevenció.

 • Atenció social familiar: Té per objecte informar, orientar, assessorar i acompanyar la família durant el procés d'atenció a l'usuari en el centre.

 • Atenció a la salut

 • Atenció mèdica, dirigida al seguiment de patologies cròniques, diagnòstic de processos aguts i detecció i prevenció de grans síndromes geriàtriques.

 • Atenció psicològica, dirigida a preservar i mantindre la funció cognitiva dels usuaris i al tractament d'alteracions psicològiques que incidisquen en afectivitat, conducta i/o estat cognitiu.

 • Atenció d'infermeria, dirigida a la prestació de les cures d'infermeria, cures, control de glucèmies i constants, sondatges i altres.

 • Activitats de teràpia ocupacional, l'objectiu de la qual és la prevenció del deteriorament i el manteniment de les aptituds dels usuaris.

 • Activitats de rehabilitació, inclou la rehabilitació preventiva, de manteniment i terapèutica.

 • Activitats de prevenció i promoció de la salut, així com d'educació sanitària.

 • Transport adaptat: este servici consistix en el trasllat dels usuaris des del domicili fins al centre i/o viceversa. El centre haurà de disposar, directament o a través de tercers, dels vehicles necessaris per a la prestació del servici, convenientment adaptats per a la seua utilització per persones amb cadires de rodes.

3.- DOCUMENTACIÓ REFERIDA A l'USUARI. PROGRAMES PROTOCOLS I REGISTRES

Tots els centres residencials hauran de disposar dels programes protocols i registres establits en l'article 47 de l'Orde de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social.

Així mateix, tots els centres de dia hauran de disposar dels programes protocols i registres establits en l'article 24 de l'Orde de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social.

De la mateixa manera tots els centres hauran de disposar de la documentació referida a l'usuari tal com establix l'annex I de la dita orde.

4.-PROCEDIMENT D'INGRÉS

4.1.- ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA

L'adjudicació de la plaça i la determinació de l'aportació econòmica a abonar per l'usuari pels servicis a prestar en els centres residencials per a persones majors dependents de titularitat municipal l'efectuarà la Conselleria de Benestar Social.

Les places residencials i de centre de dia seran per a persones majors dependents a criteri de la Conselleria de Benestar Social. No obstant això, la Conselleria de Benestar Social podrà utilitzar alguna d'estes places per a persones vàlides com a acompanyants o en situacions d'emergència.

4.2.-DOCUMENTACIÓ INICIAL

La direcció territorial corresponent o, si és el cas, l'òrgan que establisca la Conselleria de Benestar Social, comunicarà al centre residencial o centre de dia la concessió de la plaça.

Igualment es facilitarà còpia de la documentació que es trobe en l'expedient i que es considere necessària per a facilitar el procés d'ingrés i l'adequada prestació del servici.

5.- RÈGIM DE LES ESTADES. COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES ALTES/BAIXES/ TRASLLATS

5.1.- RÈGIM D'ESTADES

Els usuaris de places residencials i de centre de dia de titularitat municipal posades a disposició de la Conselleria de Benestar Social estan obligats a complir les disposicions previstes en l'Orde 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'estatut d'usuaris de centres de servicis socials especialitzats per a persones majors.

Una vegada produït l'ingrés, l'usuari o el seu representant, formalitzaran un document, en el qual figurarà l'acceptació del Reglament de Règim Intern del Centre i aquelles que, si és el cas, dicte la Generalitat. No estant obligats al pagament de fiança a l'ingrés en el centre residencial.

D'acord amb l'article 313 bis i següents del Decret Legislatiu 1/2015, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana l'aportació de l'usuari per la prestació dels servicis d'atenció residencial i de centre de dia per a persones majors té la consideració de taxa, per la qual cosa a partir de l'1 de gener de 2015 la recaptació d'esta correspondrà a la Generalitat.

5.2.- ALTES

Una vegada produït l'ingrés en el centre, el seu gestor ho posarà en coneixement de la Conselleria de Benestar Social, i remetrà per fax, segons el model que s'adjunta (annex I), a la direcció territorial corresponent la dita comunicació, en el termini màxim de 5 dies. Si bé per a una adequada gestió de les places, l'ingrés és d'interés que es comunique el mateix dia o l'endemà del que s'haja produït.

Així mateix, hauran de remetre juntament amb l'indicat annex I, l'orde de domiciliació degudament omplida o, si és el cas, comunicació de la no-domiciliació, d'acord amb els models que consten en la pàgina web de la Conselleria de Benestar Social

També podrà remetre's la informació anteriorment indicada a través del correu electrònic de la Secció de Persones Majors de cada direcció territorial:

5.3.- BAIXES PER DEFUNCIÓ

En el cas que es produïsca la defunció d'un usuari, la direcció del centre haurà de comunicar-ho per mitjà d'un fax, segons el model que s'adjunta (annex II) a la direcció territorial corresponent en el termini d'un dia i haurà de remetre una còpia del certificat de defunció en el moment en què es tinga. El dia de la baixa per defunció d'un usuari es considerarà com a estada ocupada.

5.4.- BAIXES PER RENÚNCIES

En el cas que l'usuari o el seu representant legal renuncie a la plaça concedida, haurà de comunicar-ho a la direcció del centre i a la Conselleria de Benestar Social, i haurà de subscriure el document de renúncia que s'adjunta com a model (annex III). El dia de la baixa per renúncia d'un usuari es considerarà com a estada ocupada.

En el cas que el beneficiari d'una plaça no ingresse en el termini establit en la resolució de concessió, el centre comunicarà a la direcció territorial corresponent esta circumstància de conformitat amb el model que s'adjunta (annex IV).

5.5.- TRASLLATS

El trasllat dels beneficiaris de places en centres de titularitat municipal podrà produir-se a petició dels interessats, d'ofici o derivat d'un expedient sancionador.

A) A instància de part, trasllats d'un centre a un altre, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat o del seu representant segons model (annex V), en què n'expresse els motius. La dita sol·licitud la presentarà a la direcció del centre, el qual la remetrà a la direcció territorial corresponent per a la seua tramitació. La direcció territorial és competent per a resoldre el trasllat i a este efecte podrà demanar els informes que considere oportuns per a la seua resolució

Excepte casos excepcionals, el beneficiari d'una plaça residencial no podrà sol·licitar trasllat durant el primer any d'ingrés i estarà obligat a romandre un mínim de dos anys, abans de sol·licitar un nou trasllat. Quan concórreguen circumstàncies excepcionals, degudament acreditades, com són l'agrupament familiar, l'acostament al domicili familiar o altres de naturalesa anàloga, podran sol·licitar el trasllat, que caldrà ajustar-se en funció de la disponibilitat de places en cada moment.

B) D'ofici, quan concórreguen circumstàncies que ho facen necessari per a garantir l'adequada atenció dels usuaris. En este cas, es procedirà a instruir un expedient i es garantirà l'audiència a l'interessat o el seu representant, si és el cas.

C) Derivat d'un expedient sancionador. En este cas, es procedirà de conformitat amb la resolució de l'expedient sancionador que a este efecte s'haja instruït de conformitat amb l'Orde de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'estatut d'usuaris de centres de servicis socials especialitzats per a persones majors.

Als efectes de liquidació, el dia del trasllat es considerarà com a estada ocupada únicament en el centre de destinació, és a dir, en el centre on es produïsca la pernoctació de l'usuari traslladat.

6.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT TITULAR DEL CENTRE

La resolució de concessió de la subvenció corresponent a l'exercici de 2015, establix les obligacions generals de l'entitat titular del centre, no obstant això s'arrepleguen a continuació les obligacions de l'entitat respecte de la prestació del servici, sense perjuí del que s'ha establit, amb caràcter general, en l'Orde de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, i en l'apartat 2 de la present instrucció.

6.1.- RESPECTE AL SERVICI

Prestar el servici d'atenció residencial o de centre de dia amb la continuïtat convinguda, tenint cura del bon orde d'este, garantint als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que hagen sigut establides, d'acord amb allò que s'ha estipulat en la normativa vigent.

Posar a disposició de la Conselleria de Benestar Social les places residencials o de centres de dia per a persones majors dependents en el nombre establit en la resolució de concessió.

Implantar els sistemes d'informació i de valoració de càrregues de treball que, en el seu moment, poguera decidir la Conselleria de Benestar Social, necessaris per al seguiment dels compromisos acordats.

L'entitat titular del centre es compromet a no utilitzar el nom de la Conselleria en les seues relacions amb terceres persones als efectes de facturació de proveïdors, o qualsevol altra que puga tindre amb el personal al seu servici, i és l'entitat l'única responsable de les obligacions que contraga en ocasió de subministraments o servicis de qualsevol classe.

L'entitat titular del centre està obligada a contractar amb companyia asseguradora legalment establida a Espanya, les assegurances corresponents que cobrisquen els riscos derivats de la seua activitat.

6.2.- RESPECTE ALS USUARIS

El centre haurà de disposar d'un expedient de cada un dels usuaris on figuren les dades personals, familiars, història mèdica, assegurança de defunció, inventari de béns que l'usuari porta amb si en el moment de l'ingrés, i tota la informació que es considere bàsica per a poder atendre'ls correctament.

El titular del centre es compromet a guardar reserva i confidencialitat sobre les dades personals dels usuaris continguts en els expedients i usar-les només per a l'adequada atenció d'estos. L'incompliment d'esta obligació podrà donar lloc a la revocació de la subvenció, sense perjuí de les sancions o altres accions legals que procedisquen.

El centre haurà de disposar d'un llibre de registre permanentment actualitzat en el qual es faran constar les incidències que es produïsquen. Les dites incidències (altes, baixes) hauran de ser comunicades a la direcció territorial de Benestar Social en el moment en què es produïsquen.

S'assegurarà la participació democràtica dels usuaris del servici residencial de conformitat amb l'annex V de l'Orde de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de servicis socials especialitzats per a l'atenció a persones majors i l'Orde 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'estatut d'usuaris de centres de servicis socials especialitzats per a persones majors.

El centre disposarà d'una programació anual d'activitats tant d'aspectes lúdics com en accions terapèutiques ocupacionals i preventives rehabilitadores. Es presentarà anualment una memòria d'activitats i servicis d'acord amb les instruccions específiques que per a esta emeta la direcció territorial de Benestar Social.

La Conselleria de Benestar Social podrà determinar la instal·lació de bústies de reclamacions i suggeriments, així com entregar als usuaris o el seu representants tot tipus de documentació o impresos relatius als seus drets i obligacions.

L'entitat titular està obligada a dissenyar i implantar un pla d'evacuació i emergència del centre.

7.- OBLIGACIONS DE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

Respecte a les obligacions de la Conselleria de Benestar Social s'arrepleguen a continuació les qüestions referides a la concessió, pagament i justificació de les subvencions previstes per a 2015, per al finançament de places residencials i de dia per a persones majors dependents en centres de titularitat municipal.

7.1.- FINANÇAMENT I CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS

En el cas de places d'atenció residencial, el cost màxim estimat que ha servit de base per al càlcul de la subvenció és de 51 € / persona / dia per als 365 dies de l'any i per al nombre de places posades a disposició.

En el cas de places de centre de dia, el cost màxim estimat que ha servit de base per al càlcul de la subvenció és de 38 € / persona / dia per a 247 dies a l'any i per al nombre de places posades a disposició.

L'aportació plaça/mes a abonar per cada un dels usuaris s'establirà per la Conselleria de Benestar Social segons la normativa vigent en matèria de taxes (taxa per la prestació de servicis d'atenció social, corresponent la seua gestió a la Generalitat).

Les taxes dels usuaris seran revisades i actualitzades per la Conselleria de Benestar Social amb caràcter anual. A este efecte la direcció del centre haurà de demanar d'aquells la documentació que se li requerisca des de la direcció territorial de Benestar Social corresponent.

7.2.- FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

La forma de pagament de les subvencions és la prevista en la resolució de concessió.

Durant el transcurs del període objecte de subvenció, la corporació local haurà de justificar la quantitat anticipada per mitjà de la presentació, davant de la direcció territorial de Benestar Social corresponent, d'un certificat del volum d'obligacions reconegudes per la corporació en el període (annex VI), subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde president d'esta, a l'efecte de la tramitació del següent termini de la subvenció. Així mateix, s'haurà d'aportar la relació dels atesos en el centre per mes (annex VII) en el cas de centres subvencionats pel sistema de posada a disposició de places.

Import a justificar per les entitats beneficiàries de la subvenció

En el cas de centres subvencionats pel sistema de posada a disposició de places (mòdul plaça/dia), en els quals els usuaris del centre han d'abonar una taxa per la prestació de servicis d'atenció social, el gasto a justificar haurà de ser, com a mínim, igual al cost estimat que ha servit de base per al càlcul de la subvenció, referenciat al nombre de places posades a disposició i al nombre d'estades d'usuaris reals del centre.

En cas dels centres en què la subvenció no estiga referida a la posada a disposició de places (criteri diferència ingressos-gastos), el gasto a justificar serà, com a mínim, igual a la quantia de la subvenció atorgada.