Centres per a persones majors dependents 2016

INSTRUCCIONS

1  INTRODUCCIÓ

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives manté una estreta col·laboració, amb les entitats locals titulars de recursos públics de serveis socials especialitzats, contribuint al finançament de les residències i dels centres de Dia de Persones Majors Dependents de la Comunitat Valenciana; finançament que ha vingut a donar resposta i a fer efectius els principis inspiradors de la política social, potenciant l'atenció solidària i la viabilitat econòmica d'aquests centres.

D'altra banda, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, ha regulat les condicions bàsiques de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, a través del SAAD, amb la col·laboració i participació de totes les Administracions Públiques.

Per la seua banda, l'Ordre 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regula els requisits i condicions d'accés a les ajudes econòmiques del programa d'atenció a les persones i a les seues famílies, en el marc del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6892 de 30 d'octubre de 2012), configura dins de la Xarxa de Centres i Serveis Públics i Concertats del Sistema d'Atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana els centres i serveis públics de titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, o dels seus organismes o entitats dependents, constituint part de l'oferta de recursos públics del mencionat Sistema.

2 SERVEIS QUE COMPRÉN L'ATENCIÓ DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS EN CENTRES RESIDENCIALS I DE DIA DE TITULARITAT MUNICIPAL

2.1 CENTRES RESIDENCIALS

D'acord amb l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de les persones majors, els centres prestaran els serveis residencials durant 24 hores del dia tots els dies de l'any. Proporcionaran una atenció geriàtrica integral en funció de les necessitats i el nivell de dependència dels residents i contemplaran els següents serveis obligatoris de conformitat amb l'article 46 de l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social:

 • Allotjament, que inclourà la neteja i higiene de les habitacions i de totes les dependències i instal·lacions del centre.
 • Restauració: aquesta haurà d'assegurar el compliment d'una correcta nutrició dels residents. Se sotmetrà a criteris dietètics, atenent a les necessitats quant a quantitat, qualitat i varietat. Contemplarà l'elaboració de dietes especials per a aquelles patologies que així ho requerisquen, hàbits, aliments restringits, preferències i al·lèrgies. Haurà d'oferir com a mínim desdejuni, menjar, berenar i sopar.
 • Bugaderia: haurà de garantir el llavat i planxat periòdic de llenceria i roba d'ús personal dels residents i el seu repàs, així com de la roba de llit.
 • Atenció sanitària que comprèn:
  • Cures bàsiques necessàries per a la higiene, neteja, bany i per a l'atenció estètica i de la imatge dels residents, mobilitzacions, desplaçaments, etc.
  • Atenció mèdica, dirigida al diagnòstic, tractament i seguiment de patologies cròniques, diagnòstic i tractament de processos aguts i detecció, prevenció i tractament de grans síndromes geriàtriques
  • Atenció d'infermeria, dirigida a la prestació de cures d'infermeria com ara administració de medicaments, capellans, sondatges, etc.
  • Activitats de rehabilitació de manteniment, prevenció, mobilització i tractaments individuals, en funció de les patologies i la dependència funcional dels residents.
  • Assistència farmacèutica.
  • Prevenció i Promoció de la salut.
  • Atenció psicològica i activitats de teràpia ocupacional dirigides a preservar i mantindre la funció cognitiva dels residents i al tractament d'alteracions psicològiques que incidisquen en afectivitat, conducta o estat cognitiu.
  • Atenció social que inclou l'animació sociocultural, l'atenció social individual, grupal i comunitària, així com l'atenció social familiar.
 • Es prestarà el suport necessari tant administratiu com social a aquells usuaris que ho precisen.

2.2. CENTRES DE DIA

D'acord amb l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de les persones majors, els centres de dia oferiran un programa d'atenció diürna especialitzat a persones que precisen d'ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i o/activitats instrumentals de la vida diària, i contemplaran els següents serveis obligatoris de conformitat amb l'article 23 de la mencionada Ordre.

 •  Acolliment: El centre de dia oferirà el servei d'acollida diürna i d'assistència en les activitats de la vida diària, havent d'oferir els seus serveis amb caràcter mínim els dies laborals de dilluns a divendres.
 • Restauració: La restauració haurà d'assegurar el compliment d'una correcta nutrició dels usuaris. Aquesta se sotmetrà a criteris dietètics, atenent les necessitats quant a quantitat, qualitat i varietat, i contemplarà l'elaboració de dietes especials per a aquelles patologies que així ho requerisquen, tenint en compte els hàbits i costums dels usuaris. Haurà d'oferir-se com a mínim desdejuni, menjar i berenar.
 • Higiene personal: El centre disposarà dels mitjans necessaris per a la higiene i el bany o dutxa, així com per a l'atenció estètica i de la imatge dels usuaris. Així mateix, recolzarà amb les mesures tècniques i humanes necessàries aquells usuaris que precisen d'ajuda per a la higiene.
 • Atenció social: aquest servei inclou l'atenció social individual, familiar, grupal i comunitària, i l'animació sociocultural
  • Animació sociocultural: conjunt d'activitats de relació i ajuda encaminades a l'autopromoció dels individus o grups atesos, que faciliten el desenvolupament de les inquietuds culturals, intel·lectuals, etc.
  • Atenció social individual, grupal i comunitària: L'atenció social individual està dirigida als usuaris del centre, a fi d'informar-los, orientar-los i assessorar-los respecte a problemes i recursos socials. L'atenció en grup s'orienta a la convivència en el centre i el foment d'activitats estimuladores de les relacions entre els usuaris. La comunitària es basa en la coordinació amb professionals i recursos del sistema de serveis socials i del sistema sanitari a fi d'establir llits de comunicació, rendibilitzar recursos, establir les oportunes derivacions i dissenyar programes de prevenció.
  • Atenció social familiar: Té per objecte informar, orientar, assessorar i acompanyar la família durant el procés d'atenció a l'usuari en el centre.
 • Atenció a la salut

  • Atenció mèdica, dirigida al seguiment de patologies cròniques, diagnòstic de processos aguts i detecció i prevenció de grans síndromes geriàtriques.
  • Atenció psicològica, dirigida a preservar i  mantindre la funció cognitiva dels usuaris i al tractament d'alteracions psicològiques que incidisquen en afectivitat, conducta i/o estat cognitiu.
  • Atenció d'infermeria, dirigida a la prestació de les cures d'infermeria, capellans, control de glucèmies i constants, sondatges i altres.
  • Activitats de teràpia ocupacional, l'objectiu del qual és la prevenció del deteriorament i el manteniment de les aptituds dels usuaris.
  • Activitats de rehabilitació, inclou la rehabilitació preventiva, de manteniment i terapèutica.
  • Activitats de prevenció i promoció de la salut, així com d'educació sanitària.
 • Transport adaptat: aquest servei consisteix en el trasllat dels usuaris des del domicili al centre i/o viceversa. El centre haurà de disposar, directament o a través de tercers, dels vehicles necessaris per a la prestació del servei, convenientment adaptats per a la seua utilització per persones en cadires de rodes.

3  DOCUMENTACIÓ REFERIDA A L'USUARI. PROGRAMES PROTOCOLS I REGISTRES

Tots els centres residencials hauran de disposar els programes protocols i registres establits en l'article 47 de l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social.

Així mateix, tots els centres de dia hauran de disposar els programes protocols i registres establits en l'article 24 de l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social.

De la mateixa manera, tots els centres hauran de disposar de la documentació referida a l'usuari tal com estableix l'annex I de l'Ordre esmentada.

4  PROCEDIMENT D'INGRÉS

4.1  ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA

L'adjudicació de la plaça i la determinació de l'aportació econòmica a abonar per l'usuari pels serveis a prestar en els centres residencials per a persones majors dependents de titularitat municipal s'efectuarà per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Les places residencials i de centre de dia seran per a persones majors dependents a criteri de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. No obstant això, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives podrà utilitzar alguna d'aquestes places per a persones vàlides com a acompanyants o en situacions d'emergència.

4.2 DOCUMENTACIÓ INICIAL

La direcció territorial corresponent o, si és el cas, l'òrgan que establisca la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, comunicarà al centre residencial o centre de dia la concessió de la plaça.

Igualment es facilitarà còpia de la documentació que obre en l'expedient i que es considere necessària per a facilitar el procés d'ingrés i l'adequada prestació del servei.

5 RÈGIM DE LES ESTADES. COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES ALTES/BAIXES/ TRASLLATS

5.1 RÈGIM D'ESTADES

Els usuaris de places residencials i de centre de dia de titularitat municipal posades a disposició de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, estan obligats a complir les disposicions previstes en l'Ordre 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'Estatut d'Usuaris de centres de serveis socials especialitzats per a persones majors.

Una vegada produït l'ingrés, l'usuari o el seu representant, formalitzaran un document, en el que figurarà l'acceptació del Reglament de Règim Intern del Centre i aquelles que, si és el cas, dicte la Generalitat. No estant obligats al pagament de fiança a l'ingrés en el centre residencial.

D'acord amb l'article 313 bis i ss del Decret Legislatiu 1/2015, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, l'aportació de l'usuari per la prestació dels serveis d'atenció residencial i de centre de dia per a persones majors té la consideració de taxa, per la qual cosa a partir de l'1 de gener de 2015 la seua recaptació correspondrà a la Generalitat.

5.2  ALTES

Una vegada produït l'ingrés en el centre, el seu gestor el posarà en coneixement de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, remetent per fax, segons model que s'adjunta (annex I), a la direcció territorial corresponent la comunicació esmentada, en el termini màxim de 5 dies. Si bé, per a una adequada gestió de les places, l'ingrés és d'interès que es comunique el mateix dia o l'endemà del moment en què s'haja produït.

Així mateix, hauran de remetre junt amb l'indicat Annex I, ordre de domiciliació degudament omplida o, si és el cas, comunicació de no domiciliació, d'acord amb els models que consten en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

També podrà remetre's la informació adés indicada a través del correu electrònic de la Secció de Persones Majors de cada Direcció Territorial:

5.3  BAIXES PER DEFUNCIÓ

En el cas que es produïsca la defunció d'un usuari, la direcció del centre haurà de comunicar-ho per mitjà de Fax, segons model que s'adjunta (Annex II) a la direcció territorial corresponent en el termini d'un dia, i haurà de remetre una còpia del certificat de defunció en el moment en què se'n dispose. El dia de la baixa per defunció d'un usuari es considerarà com a estada ocupada.

5.4 BAIXES PER RENÚNCIES

En el cas que l'usuari o el seu representant legal, renuncie a la plaça concedida, haurà de comunicar-ho a la direcció del centre i a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, havent de subscriure el document de renúncia que s'adjunta com a model (Annex III). El dia de la baixa per renúncia d'un usuari es considerarà com a estada ocupada.

En el cas que el beneficiari d'una plaça no ingresse en el termini establit en la resolució de concessió, el centre comunicarà a la direcció territorial corresponent aquesta circumstància de conformitat amb el model que s'adjunta (Annex IV).

5.5 TRASLLATS

El trasllat dels beneficiaris de places en centres de titularitat municipal podrà produir-se a petició dels interessats, d'ofici o derivat d'un expedient sancionador.

a) A instància de part, trasllats d'un centre a un altre, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat i/o el seu representant  segons model (Annex V), tot expressant-ne els motius. La dita sol·licitud la presentarà a la Direcció Del Centre, qui la remetrà a la direcció territorial corresponent per a la seua tramitació. La Direcció Territorial  és competent per a resoldre el trasllat i a l'efecte podrà demanar els informes que considere oportuns per a la seua resolució

Excepte casos excepcionals, el beneficiari d'una plaça residencial no podrà sol·licitar trasllat durant el primer any d'ingrés, i estarà obligat a romandre un mínim de dos anys, abans de sol·licitar un nou trasllat. Quan concórreguen circumstàncies excepcionals, degudament acreditades, com són l'agrupament familiar, l'acostament al domicili familiar o altres de naturalesa anàloga, podran sol·licitar  trasllat, que caldrà ajustar-se en funció de la disponibilitat de places en cada moment.

b) D'ofici, quan concórreguen circumstàncies que ho facen necessari per a garantir l'adequada atenció dels usuaris. En aquest cas, s'instruirà un expedient, garantint-se l'audiència a l'interessat o el seu representant, si és el cas.

c) Derivat d'un expedient sancionador. En aquest cas, s'actuarà de conformitat amb la resolució de l'expedient sancionador que a l'efecte s'haja instruït, de conformitat amb l'Ordre de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'Estatut d'Usuaris de centres de serveis socials especialitzats per a persones majors.

Als efectes de liquidació, el dia del trasllat es considerarà com a estada ocupada únicament en el centre de destinació, és a dir, en el centre on es produïsca la pernoctació de l'usuari traslladat.

6  OBLIGACIONS DE L'ENTITAT TITULAR DEL CENTRE

La resolució de concessió de la subvenció corresponent a l'exercici de 2015, estableix les obligacions generals de l'entitat titular del centre, no obstant s'arrepleguen a continuació les obligacions de l'entitat respecte de la prestació del servei, sense perjuí d'allò que s'ha establit, amb caràcter general, en l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, i en l'apartat 2 de la present instrucció.

6.1  RESPECTE AL SERVEI

Prestar el servei d'atenció residencial o de centre de dia amb la continuïtat convinguda, cuidant-ne del bon ordre, garantint als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que hagen sigut establides, d'acord amb allò que s'ha estipulat en la normativa vigent.

Posar a disposició de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives les places residencials o de centres de dia per a persones majors dependents en el nombre establit en la resolució de concessió. 

Implantar els sistemes d'informació i de valoració de càrregues de treball que, en el seu moment, poguera decidir la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, necessaris per al seguiment dels compromisos acordats.

L'Entitat titular del centre es compromet a no utilitzar el nom de la Conselleria en les seues relacions amb terceres persones, als efectes de facturació de proveïdors, o qualsevol altra que puga tindre amb el personal al seu servei, sent l'Entitat l'única responsable de les obligacions que contraga en ocasió de subministraments o serveis de qualsevol classe.

L'Entitat titular del centre està obligada a contractar amb companyia asseguradora legalment establida a Espanya, les corresponents assegurances que cobrisquen els riscos derivats de la seua activitat.

6.2 RESPECTE ALS USUARIS

El centre haurà de disposar d'un expedient de cada un dels usuaris on figuren les dades personals, familiars, història mèdica, assegurança de defunció, inventari de béns que l'usuari porta amb si en el moment de l'ingrés, i quanta informació es considere bàsica per a poder atendre'l correctament.

El titular del centre es compromet a guardar reserva i confidencialitat sobre les dades personals dels usuaris contingudes en els expedients i usar-les només per a la seua adequada atenció. L'incompliment d'aquesta obligació podrà donar lloc a la revocació de la subvenció, sense perjuí de les sancions o altres accions legals que escaiguen.

El centre haurà de disposar d'un Llibre de Registre permanentment actualitzat en el qual es faran constar les incidències que es produïsquen. Les incidències esmentades (altes, baixes) hauran de ser comunicades a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent, en el moment que es produïsquen.

S'assegurarà la participació democràtica dels usuaris del servei residencial de conformitat amb l'annex V de l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament  dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció a persones majors, i l'Ordre 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'Estatut d'Usuaris de centres de serveis socials especialitzats per a persones majors.

El centre disposarà d'una programació anual d'activitats tant d'aspectes lúdics com en accions terapèutiques ocupacionals i preventives rehabilitadores. Es presentarà anualment una memòria d'activitats i serveis d'acord amb les instruccions específiques que, per a aquella, emeta la Direcció Territorial d'igualtat i Polítiques Inclusives.

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives podrà determinar la instal·lació de bústies de reclamacions i suggeriments, així com entregar als usuaris o el seu representants tot tipus de documentació o impresos relatius als seus drets i obligacions.

L'Entitat titular està obligada a dissenyar i implantar un pla d'evacuació i emergència del centre.

7 OBLIGACIONS DE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

Respecte a les obligacions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'arrepleguen a continuació les qüestions referides a la concessió,  pagament i justificació de les subvencions previstes per a 2016, per al finançament de places residencials i de dia per a persones majors dependents en centres de titularitat municipal.

7.1  FINANÇAMENT I CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS

En el cas de places d'atenció residencial, el cost màxim estimat que ha servit de base per al càlcul de la subvenció és de 53,30 € / persona / dia, per als 365 dies de l'any i per al nombre de places posades a disposició.

En el cas de places de centre de dia, el cost màxim estimat que ha servit de base per al càlcul de la subvenció és de 38 € / persona / dia per a 247 dies a l'any i per al nombre de places posades a disposició.

L'aportació plaça / mes a abonar per cada un dels usuaris s'establirà per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives segons la normativa vigent en matèria de taxes (taxa per la prestació de serveis d'atenció social, corresponent la seua gestió a la Generalitat).

Les taxes dels usuaris seran revisades i actualitzades per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb caràcter anual. A l'efecte la direcció del centre haurà de demanar d'aquells la documentació que se li requerisca des de la Direcció Territorial de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent.

7.2 FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

La forma de pagament de les subvencions és la prevista en la resolució e concessió.

Durant el transcurs del període objecte de subvenció, la corporació local haurà de justificar la quantitat anticipada per mitjà de la presentació davant de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent d'un certificat del volum d'obligacions reconegudes per la Corporació en el període (Annex VI), subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vistiplau del seu alcalde-president, als efectes de la tramitació del següent termini de la subvenció. Així mateix, haurà d'aportar-se la relació d'atesos en el centre per mes (Annex VII) en el cas de centres subvencionats pel sistema de posada a disposició de places.

Import a justificar per les entitats beneficiàries de la subvenció

En el cas de centres subvencionats pel sistema de posada a disposició de places (mòdul plaça/dia), en els quals els usuaris del Centre han d'abonar una taxa per la prestació de serveis d'atenció social, la despesa a justificar haurà de ser, com a mínim, igual al cost estimat que ha servit de base per al càlcul de la subvenció, referenciat al nombre de places posades a disposició i al nombre d'estades d'usuaris reals del centre.

En cas dels centres en què la subvenció no ve referida a la posada a disposició de places (criteri diferència ingressos-despeses), la despesa a justificar serà, com a mínim, igual a la quantia de la subvenció atorgada.

DOCUMENTS