Visualització de contingut web

Lluita contra l'empobriment energètic

INSTRUCCIONS LLUITA CONTRA L'EMPOBRIMENT ENERGÈTIC

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives té assignada en la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016, en el programa 313.50 de la Direcció General d'Inclusió Social, una línia nominativa per a la lluita contra l'empobriment energètic, de concessió directa de subvencions per a determinats ajuntaments, que ha de ser destinada a persones o unitats familiars que, pels seus ingressos, no puguen fer front al pagament dels subministraments d'energia elèctrica, gas i aigua de la seua residència familiar, per estar en risc d'exclusió social.

Per a l'atorgament d'aquestes ajudes es dicten les següents instruccions:

1. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar aquestes subvencions aquelles persones en risc d'exclusió social que reunisquen els requisits següents:

a) Estar empadronat o empadronada en un municipi de la Comunitat Valenciana.

b) Disposar d'un contracte amb una empresa comercialitzadora d'energia elèctrica, gas o aigua en l'habitatge que siga la residència de la persona o de la unitat familiar. En el cas que la persona sol·licitant visca en un habitatge llogat i que el contracte amb la subministradora estiga a nom de l'arrendatari o arrendatària, s'entendrà per requeriment de pagament el realitzat a aquest.

c) Acreditar l'impagament d'un o més rebuts o requeriments de l'empresa comercialitzadora o de l'arrendador o arrendadora, en què s'indique l'avís de tall de subministrament per l'impagament dels rebuts de subministrament de llum, gas o aigua, l'any 2016.

d) Que pertanya a unitats familiars de convivència, que en el moment de la valoració de la necessitat no supere la quantia mensual per capita de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), la quantia de la qual per a l'any 2016 és 532,51 euros.

2. DOCUMENTACIÓ QUE HA DE SOL·LICITAR L'ENTITAT LOCAL O QUE HA D'EMETRE AQUESTA

a) Empadronament.

b) Rebut o rebuts de les subministradores que no es poden atendre, o document del requeriment del deute pendent emés per la companyia subministradora.

c) Informe social dels servicis socials de l'ajuntament que faça constar la impossibilitat d'atendre el pagament i que justifique la necessitat que és l'objecte de la subvenció.

d) Altres documents que l'ajuntament considere necessaris per a l'atorgament de la subvenció.

3. QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ PER BENEFICIARI

Les entitats locals concediran la subvenció a les persones destinatàries ajustant la quantia a l'import del deute, amb un màxim de 500 euros anuals per persona o per unitat familiar que complisca els requisits.

La distribució del crèdit entre les persones beneficiàries de la subvenció es realitzara en funció de l'informe social elaborat pels servicis socials de l'ajuntament corresponents, i es prioritzaran els beneficiaris que es troben en situació de major risc d'exclusió social.

4. JUSTIFICACIÓ I MODELS D'ANNEX

D'acord amb l'annex que acompanya la resolució de concessió de la subvenció de lluita contra l'empobriment energètic:

  • La justificació de l'activitat subvencionada es presentarà davant de la direcció territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província corresponent, en les adreces següents:

Alacant: Av. Rambla Méndez Núñez, 41

03002 - Alacant

Castelló: Av. Germans Bou, 81

12073 - Castelló

València: Av. Baró de Càrcer, 36

46001 - València

 

  • El termini màxim de justificació de la quantitat anticipada és el 31 d'octubre de 2016, i el de la quantitat total és el 31 de gener de 2017 (d'acord amb l'annex I).
  • La memòria justificativa (d'acord amb l'annex II) ha de presentar-se abans del 31 de gener de 2017.