Lluita contra l'empobriment energètic 2017

INSTRUCCIÓ

Correspon a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració tècnica i econòmica de la Generalitat, el desenvolupament d'actuacions tendents a l'atenció a les persones més necessitades i vulnerables.

Per a l'atorgament d'aquestes ajudes es dicten les següents instruccions:

1.- ÀMBIT D'APLICACIÓ I OBJECTE DE LES AJUDES

La present Instrucció resultarà d'aplicació a les ajudes concedides de conformitat amb l'establert a la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017, amb la inclusió en el programa 313.50 de la Direcció General d'Inclusió Social, de la línia nominativa per a la "Lluita contra l'empobriment energètic", de concessió directa de subvencions per a determinats ajuntaments i que ha de ser destinada a persones o unitats familiars que pels seus ingressos no poden fer front al pagament dels subministres d'energia elèctrica, gas i aigua de la seua residència familiar, per estar en risc d'exclusió social.

2. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar aquestes ajudes aquelles persones que, trobant-se en situació de greu necessitat, es troben en risc d'exclusió social i reuneixin els següents requisits:

a) Estar empadronat o empadronada en un municipi de la Comunitat Valenciana

b) Disposar d'un contracte amb una empresa comercialitzadora d'energia elèctrica, gas o aigua en la vivenda que constituisca la residència habitual de la persona o unitat familiar. En el cas que el sol·licitant o la sol·licitant es trobe en una vivenda llogada i el contracte amb la subministradora estiga a nom de l'arrendatari o arrendatària s'entendrà per requeriment de pagament el realitzat al mateix.

c) Acreditar l'impagament d'un o varis rebuts o requeriments de l'empresa comercialitzadora o de l'arrendador o arrendadora on s'assenyale l'avís de tall de subministre per l'impagament dels rebuts de subministre de llum, gas o aigua a l'any 2017.

d) Que la persona beneficiària no dispose de recursos o ingressos suficients per enfrontar els gastos derivats de la situació d'emergència.

e) Que la renta per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a la que pertanya el/la sol·licitant no excedeixi el 100% del IPREM vigent, en còmput anual amb dotze pagues.

f) Que dispose de l'informe tècnic on es determine la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda i es faça constar que s'han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat pels serveis tècnics municipals.

3. DOCUMENTACIÓ A SOL·LICITAR PER L'ENTITAT LOCAL O A EMETRE PER LA MATEIXA

a) Sol·licitud subscrita per la persona beneficiària o pel seu representant, degudament complimentada.

b) Empadronament.

c) Acreditació de la identitat del/la sol·licitant i dels membres de la unitat familiar o de convivència. Acreditació de la convivència per l'Ajuntament de residència.

d) Rebut o rebuts de les subministradores que no es poden atendre o document del requeriment del deute pendent emés per la companyia subministradora.

e) Informe social dels Serveis Socials de l'Ajuntament que faça constar la impossibilitat d'atendre el pagament i justifique la necessitat objecte de la subvenció.

f) Informe tècnic que justifique la necessitat de l'acció objecte de l'ajuda, emesa pels serveis tècnics municipals.

g) Tota aquella documentació requerida pel tècnic que tramita l'ajuda i que siga necessària per a una adequada valoració social i econòmica.

h) Altres documents que l'Ajuntament considere necessaris per a l'atorgament de la subvenció.

En el relatiu a l'ús i protecció de les dades contingudes a dita documentació, caldrà estar-se a allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

4. QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ PER BENEFICIARI

Les entitats locals concediran la subvenció als destinataris de la mateixa ajustant la quantia a l'import del deute, amb un màxim de 500 € anuals per persona o unitat familiar que complisquen els requisits.

La distribució del crèdit entre les persones beneficiàries de la subvenció es realitzarà en funció de l'informe social elaborat pels Serveis Socials de l'Ajuntament corresponent prioritzant aquells beneficiaris que es troben en situació de major risc d'exclusió social.

5. LA UNITAT FAMILIAR O DE CONVIVÈNCIA

Es considerarà unitat familiar o de convivència, a efectes de les ajudes previstes en la present Instrucció, la integrada per el/la sol·licitant i les persones que convisquen al mateix domicili, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat de convivència o empadronament col·lectiu expedit per l'Ajuntament corresponent, i es troben unides la persona sol·licitant per matrimoni o anàloga relació permanent a la conjugal o per vincles de parentiu fins el segon grau de consanguinitat, afinitat o adopció.

6. TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ

Per a Corporacions Locals que siguen beneficiàries d'aquesta subvenció, de conformitat amb l'establert a la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017 s'estarà al disposat en les seues corresponents normes específiques, en les resolucions precedents i en aquesta Instrucció.

7. JUSTIFICACIÓ I MODELS D'ANNEX

Conforme a l'annex que acompanya a la resolució de concessió de la subvenció de Lluita contra l'empobriment energètic:

  • La justificació de l'activitat subvencionada es presentarà davant la Direcció Territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província corresponent, en les següents direccions:

 

Província d'Alacant: Avda. Rambla Méndez Núñez, 41

03002- Alacant

Província de Castelló: Avda. Hermanos Bou, 81

12073 – Castelló

Província de València: Avda. Barón de Carcer, 36

46001 - València

 

  • El termini màxim de justificació de la quantitat anticipada serà el 31 d'octubre de 2017, el de la quantitat total serà el 31 de gener de 2018 (conforme ANNEX I).

  • La memòria justificativa (conforme ANNEX II) haurà de presentar-se abans del 31 de gener de 2018.