Mesures judicials de mitjà obert

INSTRUCCIONS

1r. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DEL GASTO

1.1. La justificació en les subvencions de mesures judicials de mitjà obert es correspondrà sempre amb el contingut de l'actuació subvencionada, i no seran admissibles gastos d'actuacions que no estiguen específicament previstos en la descripció d'aquelles.

1.2. L'import total a justificar ha de ser igual a la quantia de la subvenció atorgada.

1.3. La justificació del gasto consistirà en la presentació davant de la direcció territorial de Benestar Social corresponent, d'un certificat d'obligació contreta o reconeguda, o de pagament ordenat, subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde president, que incloga:

  • Els gastos realitzats (els conceptes personal i sosteniment estan unificats en la subvenció concedida, per la qual cosa l'entitat local pot justificar la quantia concedida en qualsevol dels conceptes fins a l'import total màxim a justificar).
  • La relació de personal, amb el nom del treballador, categoria professional i mesos de treball. En el supòsit de personal compartit, haurà d'indicar-se en quin altre programa o servici treballa i per quant import i percentatge es justifica en altres subvencions concedides.

1.4. En la subvenció concedida en la qual s'hagen produït bestretes a compte, amb anterioritat a l'1 de desembre de 2015, la corporació local haurà d'emetre un certificat d'obligacions reconegudes en el dit període. No es podran presentar justificacions de gasto efectuat en l'exercici 2015, després del 31 de gener de 2016.

2n. MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Certificat d'obligació contreta o reconeguda o de pagament ordenat. Entitat local. Programes: SEAFI, centre de dia de menors, mesures judicials de mitjà obert.