Mesures Judicials en Medi Obert 2016

INSTRUCCIONS

1r. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA

1.1. La justificació en les subvencions de mesures judicials de medi obert es correspondrà sempre amb el contingut de l'actuació subvencionada, i no seran admissibles despeses d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció d'aquelles.

1.2. L'import total a justificar ha de ser igual a la quantia de la subvenció atorgada.

1.3. La justificació de la despesa consistirà en la presentació davant de la corresponent Direcció Territorial de Benestar Social, d'un certificat d'obligació contreta o reconeguda, o de pagament ordenat, subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vist i plau de l'alcalde-president, que arreplegue:

  • Les despeses fetes (els conceptes personal i sosteniment estan unificats en la subvenció concedida, per la qual cosa l'entitat local pot justificar la quantia concedida en qualsevol dels conceptes fins a l'import total màxim a justificar). 

  • La relació de personal, amb el nom del treballador, categoria professional i mesos de treball. En el supòsit de personal compartit, haurà d'indicar-se en quin altre programa o servici treballa i per quant import i percentatge es justifica en altres subvencions concedides.

1.4. La subvenció concedida que incloga el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de setembre, haurà d'haver-se justificat, com a màxim, a 31 d'octubre de 2016, i no poden presentar-se justificacions de despesa efectuada en l'exercici 2016 després del 31 de gener de l'any 2017.

2n. MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Certificat d'obligació contreta o reconeguda o de pagament ordenat. Entitat Local. Programes: SEAFI, Centre de Dia de Menors, Mesures judicials de medi obert.

DOCUMENTS