Oficines d'atenció a persones migrants (amics) 2017

INSTRUCCIONS

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D'AMICS

1. Les entitats locals beneficiàries hauran de justificar, davant de la Direcció General d'Inclusió Social, les despeses destinades al funcionament i sosteniment de la corresponent agència AMICS, mitjançant la presentació d'un certificat de la secretaria de l'entitat local en què conste:

            a) Una relació detallada de les despeses aplicables a l'objecte de la subvenció corresponents a l'exercici 2017, així com la destinació d'aquestes a la finalitat de la corresponent convocatòria, el finançament de les despeses corrents de l'agència AMICS i projectes d'interculturalitat. Aquestes quantitats hauran d'estar, almenys, en situació d'obligacions reconegudes i així s'haurà de fer constar en el certificat.

            b) El fet del depòsit i custòdia dels justificants originals d'aquestes despeses en la intervenció i tresoreria de l'entitat local, a disposició de les comprovacions i requeriments que siguen necessaris per part dels òrgans gestors de la conselleria competent en matèria d'integració de persones immigrants.

2. El termini màxim per a la justificació del lliurament de la subvenció finalitzarà en data de 21 de novembre del 2017.

En cas que la justificació fóra insuficient, s'exigirà el reintegrament dels imports indegudament percebuts. En cas que no es presente la justificació en els terminis indicats en la convocatòria, l'entitat beneficiària perdrà el dret a la subvenció i serà procedent el reintegrament de la totalitat de la quantitat percebuda.

3. Les despeses a justificar s'hauran de correspondre amb els continguts dels projectes objecte de subvenció, i no s'admetran despeses d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció d'aquests.

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

Certificat de la secretaria de l'entitat local