Programes d'Alzheimer 2015

INSTRUCCIONS

1.- OBJECTE

La finalitat d'estes ajudes és finançar el manteniment de centres d'atenció i programes de promoció de la salut i assistència de persones afectades per la malaltia d'Alzheimer.

El finançament del manteniment de centres d'atenció i dels programes s'efectua d'acord amb el seu cost global, dels recursos humans que fan falta per a realitzar-los i de la quantitat efectiva de persones que directament resulten beneficiàries dels centres o programes.

2.- DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA A PRESENTAR PEL BENEFICIARI

2.1. Centres subvencionats per mitjà del criteri "diferència ingressos-gastos"

1.- Documents acreditatius del gasto corresponent a la nòmina de treballadors del centre, incloent-hi els fulls de salari degudament subscrits per ells i els documents acreditatius del pagament a la Seguretat Social de les quotes relatives a les cotitzacions socials dels treballadors, on figure la certificació bancària d'haver sigut "pagat" o "carregat en compte".

Així com els gastos generals que calga per al funcionament del centre.

2.- En el supòsit excepcional que hi haja persones que presten servicis en el centre a canvi d'una gratificació, hauran de presentar-se els rebuts justificatius del gasto, en què conste el nom del centre, i el nom, cognoms i DNI de la persona col·laboradora, en què hauran de reflectir-se necessàriament:

  • les activitats realitzades
  • el lloc de realització
  • dates i horaris detallats
  • el nombre d'assistents a cada una de les activitats

L'òrgan competent de justificar-los haurà d'acceptar la inclusió d'este supòsit en la justificació de la subvenció.

3.- Si hi haguera persones treballant en el centre en virtut de contractes de prestació de servicis, hauran d'aportar-se les factures emeses pels professionals esmentats, i la documentació acreditativa que complixen els requisits exigits per la legislació tributària vigent (certificat de no ser deutor davant de la Seguretat Social i l'AEAT).

4.- Memòria final de resultats obtinguts amb la subvenció atorgada en què puga valorar-se (pel servici competent) el compliment o no dels objectius plantejats.

5.- Relació nominal dels assistents

6.- Certificat de justificació de pagaments (gastos), segons el model de l'annex VI d'estes instruccions.

  •  Òrgan davant el qual es presentarà: la Direcció Territorial de Benestar Social corresponent.

2.2 . Programes d'Alzheimer

1.- Tota la documentació necessària per a acreditar el gasto realitzat. Els gastos que es justifiquen hauran de tindre relació amb els programes subvencionats. Incloent-hi els gastos de personal i els gastos generals necessaris per al funcionament del programa.

2.- Si hi haguera professionals col·laborant en els programes en virtut de contractes de prestació de servicis, hauran d'aportar-se les factures emeses pels professionals esmentats, i la documentació acreditativa que complixen els requisits exigits per la legislació tributària vigent.

3.- Memòria final de resultats obtinguts amb la subvenció atorgada en què puga valorar-se (pel servici competent) el compliment o no dels objectius plantejats en la sol·licitud, en què hauran de reflectir-se necessàriament:

  • les activitats realitzades
  • el lloc de realització
  • dates i horaris detallats
  • el nombre d'assistents a cada una de les activitats

4.- Relació nominal dels assistents a cada activitat. Quan l'activitat realitzada, per ser oberta, no permeta este control, l'entitat haurà de justificar els motius de no haver presentat esta relació.

5.- Certificat de justificació de pagaments (gastos), segons el model de l'annex VI d'estes instruccions.

La documentació indicada es presentarà en la Direcció Territorial de Benestar Social corresponent.