Programes d'Alzheimer 2016

INSTRUCCIONS

1.- OBJECTE

La finalitat d'aquestes ajudes és finançar el manteniment de centres d'atenció i programes de promoció de la salut i assistència de persones afectades per la malaltia d'Alzheimer.

El finançament del manteniment de centres d'atenció així com els programes s'efectua atenent al cost global d'aquests, els recursos humans que fan falta per a la seua realització i el nombre efectiu de persones que directament resulten beneficiàries dels centres o programes.

2.- DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA A PRESENTAR PEL BENEFICIARI

2.1. Centres subvencionats per mitjà del criteri "diferència ingressos-despeses"

1.- Documents acreditatius de la despesa corresponent a la nòmina de treballadors del centre, incloent-hi els fulls de salari degudament subscrits per aquests i els documents acreditatius del pagament a la Seguretat Social de les quotes relatives a les cotitzacions socials dels treballadors, on figure la certificació bancària d'haver sigut "pagat" o "carregat en compte".

Així com les despeses generals que calga per al funcionament del centre.

2.- En el suposat excepcional que existisquen persones que presten serveis en el centre a canvi d'una gratificació, hauran de presentar-se els rebuts justificatius de la despesa, en els quals conste el nom del centre, i el nom, cognoms i DNI de la persona col·laboradora, en què haurà de reflectir-se necessàriament:

  • activitats realitzades
  • lloc de realització
  • dates i horaris detallats
  • nombre d'assistents a cada una de les activitats.

Haurà d'acceptar-se per l'òrgan competent de la justificació la inclusió d'aquest supòsit en la justificació de la subvenció.

3.- Si hi haguera persones treballant en el centre en virtut de contractes de prestació de serveis, hauran d'aportar-se les corresponents factures emeses pels esmentats professionals, així com la documentació acreditativa que aquests compleixen els requisits exigits per la legislació tributària vigent (certificat de no-deutor davant la Seguretat Social i l'AEAT).

4.- Memòria final de resultats obtinguts amb la subvenció atorgada en la qual puga valorar-se (pel servei competent) el compliment o no dels objectius plantejats.

5.- Relació nominal dels assistents.

6.- Certificat de justificació de pagaments (despeses), segons model de l'Annex VI de les presents Instruccions.

  •  Òrgan davant el qual es presentarà: Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent.

2.2 . Programes d'Alzheimer

1.- Tota la documentació necessària per a acreditar al despesa realitzada. Les despeses que es justifiquen hauran de tindre relació amb els programes subvencionats. Incloent-hi despeses de personal i despeses generals necessàries per al funcionament del programa

2.- Si hi haguera professionals col·laborant en els programes en virtut de contractes de prestació de serveis, hauran d'aportar-se les corresponents factures emeses pels esmentats professionals, així com la documentació acreditativa que aquests compleixen els requisits exigits per la legislació tributària vigent.

3.- Memòria final de resultats obtinguts amb la subvenció atorgada en la qual puga valorar-se (pel servei competent) el compliment o no dels objectius plantejats en la sol·licitud, en què haurà de reflectir-se necessàriament:

  • activitats realitzades
  • lloc de realització
  • dates i horaris detallats
  • nombre d'assistents a cada una de les activitats.

4.- Relació nominal dels assistents a cada activitat. Quan l'activitat realitzada, per ser oberta, no permeta aquest control, l'entitat haurà de justificar els motius de la no-presentació d'aquesta relació.

5.- Certificat de justificació de pagaments (despeses), segons model de l'Annex VI de les presents Instruccions.

  •  Òrgan davant el qual es presentarà: Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent.

DOCUMENTS