PROGRAMES INTEGRACIÓ SOCIAL DEL POBLE GITANO

INSTRUCCIONS

PRIMERA.- Àmbit d'aplicació

Les presents instruccions regulen el procediment que s'ha de seguir en la justificació de les ajudes concedides a les entitats locals, per al finançament del Programa d'integració social del Poble Gitano l'any 2016.

SEGONA.- Forma i procediment de justificació de la despesa

1r. La justificació de la despesa en les subvencions concedides per als Programes d'integració social del Poble Gitano hauran de ser, com a mínim, igual a la despesa total estimada dels programes objecte de subvenció.

2n. Les despeses justificades es correspondran sempre amb els continguts dels esmentats programes, no sent admissibles despeses d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció dels programes subvencionats.

3r. No podran ser compensades quantitats justificades corresponents a diferents programes subvencionats, i en cas contrari es procedirà a la minoració proporcional o desistiment sense efecte corresponent, i a l'exigència de devolució dels imports degudament percebuts, si és el cas.

4t. Durant el transcurs del període objecte de subvenció i sempre que es produïsquen acomptes de la subvenció, l'entitat local haurà de justificar la quantitat anticipada per mitjà de la presentació d'un certificat del volum d'obligacions reconegudes per l'entitat en aqueix període, davant de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província corresponent. El certificat haurà d'estar subscrit per l'interventor o la interventora, amb el vistiplau de l'alcalde o alcaldessa, als efectes de la tramitació del següent termini de subvenció.

5è. En la subvenció concedida en la qual s'hagen produït acomptes amb anterioritat al dia 31 d'octubre de 2016 (inclusivament), l'entitat local haurà d'emetre un certificat d'obligacions reconegudes en el període esmentat.

6è. L'entitat local disposa de termini fins al dia 31 de gener de 2017 per a presentar el certificat de justificació d'obligació contreta o reconeguda, o de pagament ordenat.

TERCERA.- Obligació específica

L'entitat local haurà d'omplir la "Fitxa d'Avaluació de Projectes. Pla de Desenvolupament Gitano" per a l'exercici 2016, referida a la descripció del projecte: compliment dels objectius d'intervenció, execució econòmica, personal adscrit al projecte, activitats i persones usuàries d'aquests, accions formatives per a l'ocupació, altres activitats realitzades, participació de la població i valoració del projecte.

Una vegada omplida es remetrà, amb identificació de la persona responsable de la seua tramitació en l'entitat local, a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent, que la remetrà a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat.

El termini màxim per a la presentació davant de la Direcció Territorial serà el 31 de gener de 2017.

DOCUMENTS