Xarxa d'agents d'igualtat 2017

INSTRUCCIONS

PRIMERA. Àmbit d'aplicació

Aquestes instruccions regulen el procediment que s'ha de seguir en la justificació de les ajudes concedides per a la creació de la XARXA D'AGENTS D'IGUALTAT.

SEGONA. Forma i procediment de justificació de la despesa

L'entitat beneficiària haurà d'aportar la documentació següent en els terminis que s'indiquen:

Abans del 30 de setembre de 2017 es presentarà davant de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província corresponent, la documentació següent:

 • Certificat emés per la intervenció local, en el qual s'expressarà la data inicial i de termini del període de meritació certificat i el total dels costos salarials, i es desglossarà, la quantia corresponent a percepcions salarials i a cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social.

 • Còpia compulsada del contracte de treball subscrit o còpia compulsada del nomenament de personal funcionari interí.

 • Una memòria on s'arrepleguen les actuacions realitzades per la persona contractada fins al dia 31 d'agost de 2017.

Fins al 31 de gener de 2018 es presentarà davant de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província corresponent, la documentació següent:

 • Certificat emés per la intervenció local, on s'expressarà la data inicial i de termini del període de meritació certificat i el total dels costos salarials, desglossarà, la quantia corresponent a percepcions salarials i a cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social.

 • Certificat emés per la intervenció local, en el qual s'incloguen els ingressos, les ajudes, els recursos i les subvencions rebudes per a l'objecte per al qual es concedeix la subvenció, o, si és el cas, de no percepció d'altres ajudes.

 • Una memòria final de les funcions i actuacions realitzades per la persona contractada durant l'exercici 2017.

TERCERA. Lloc de presentació

La documentació indicada en l'apartat segon haurà d'anar acompanyada d'un ofici de remissió, dirigit a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província a què pertanga l'ajuntament, atenent a les direccions següents:

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES DE VALÈNCIA, avinguda del Baró de Càrcer, 36, CP 46003 de València.

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES DE CASTELLÓ, avinguda dels Germans Bou, 81, CP 12100 de Castelló.

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES D'ALACANT, avinguda Rambla Méndez Núñez, 41, CP 03002 d'Alacant.

QUARTA. Models de justificació

 • Els certificats emesos per la intervenció local es realitzaran en format lliure, tenint en compte les consideracions següents:

1. El certificat de la intervenció local que ha de presentar-se abans del 30 de setembre de 2017, haurà de reflectir els pagaments realitzats i/o les obligacions reconegudes en concepte de salaris i Seguretat Social, degudament desglossats per conceptes i mensualitats, durant el període comprés des de la data d'inici del contracte fins al 30 de setembre de 2017, ambdós inclosos. Així mateix haurà d'expressar el nom de la persona a favor de la qual s'han realitzat els pagaments o reconegut l'obligació, durant el període citat.

En el cas que s'hagen realitzat contractacions amb diferents persones, haurà de quedar reflectit en el certificat.

2. El certificat de la intervenció local que ha de presentar-se fins al 31 de gener de 2017, haurà de reflectir els pagaments realitzats en concepte de salaris i Seguretat Social, degudament desglossats per conceptes i mensualitats, durant el període comprés des de l'1 d'octubre de 2017 fins al 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos. Així mateix haurà d'expressar el nom de la persona a favor de la qual s'han realitzat els pagaments durant el període citat.

En el cas que s'hagen realitzat contractacions amb diferents persones, haurà de quedar reflectit en el certificat.

 • Les memòries justificatives hauran de presentar-se en suport electrònic en fitxer PDF i amb una extensió màxima de 30 folis, grandària DIN A-4. Podran realitzar-se en format lliure, però hauran de respectar l'esquema següent:

 

MEMÒRIA XARXA D'AGENTS D'IGUALTAT

 

AJUNTAMENT ...............................................

AGENT D'IGUALTAT .......................................

DATA .......................................

ÀREES

 

1

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS

 

Accions d'Igualtat (nombre total)

 

(Denominació/data/participants/breu descripció)

   

2

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES

 

A. Atenció personalitzada a les dones.

 

A.1. Descripció de la realitat social de les dones a la localitat.

 

A.2. Anàlisi de les dades estadístiques reflectides en l'eina informàtica. Consultes totals d'usuàries/desglossament per temàtica/perfil d'usuària.

   
 

B. Tallers, xarrades, ponències/campanyes (nombre total)

 

Denominació/data/participants/breu descripció. Especial referència a les actuacions amb motiu de la campanya del 8 de març.

 

 

3

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

A. Detecció de la violència de gènere a la localitat

 

A.1. Descripció de la realitat social en la matèria i coordinació amb els serveis especialitzats.

 

A.2. Anàlisi de les dades estadístiques reflectides en l'eina informàtica.

 

B. Accions de prevenció (nombre total)

 

Denominació/data/participants/breu descripció. Especial referència a les actuacions amb motiu de la campanya del 25 de novembre.

 

 

4

PLANS D'IGUALTAT DE LES EMPRESES

 

Informes tècnics desglossats de la forma següent: (nombre total)

 

- Informes de visats

 

- Informes d'avaluacions anuals

 

CINQUÉ. Telèfon als efectes de consultes o aclariment de dubtes

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere:

Telèfon: 96 124 75 68