Servicis especialitzats d'atenció a la depèndencia 2015

INSTRUCCIONS

Primera. Lloc de presentació de les justificacions

Castelló: Av. dels Germans Bou, 81

                12071 CASTELLÓ

                Telèfon 964 726255/726250

València: Av. Baró de Càrcer, 36

                 46001 VALÈNCIA

                 Telèfon 96 386 67 50/96 353 01 79

Alacant: C/ Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat)

                03001 ALACANT

                Telèfon 966 47 82 04/ 966 47 82 90

Segona. Terminis per al pagament i justificació

D'acord amb la normativa pressupostària vigent i basant-se en el que disposa l'article 34.1.c de la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015 (DOCV núm. 7433, de 30 de desembre de 2014) i d'acord amb l'annex IX de les resolucions de la consellera de Benestar Social per les quals s'atorguen les subvencions de línies nominatives dirigides a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2015, el procediment serà el següent :

2.1 Un 30% de la subvenció es lliurarà a la firma de la resolució de concessió.

2.2 Un 30% es lliurarà abans del mes de juliol de 2015

2.3 El 40% restant es lliurarà després de l'aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat, tenint de termini l'entitat local fins al 30 de novembre (inclusivament) de 2015 per a presentar la dita justificació, la qual consistirà en el certificat de reconeixement de l'obligació de pagament segons l'annex I del present document.

S'entendrà que l'import arreplegat en el certificat d'obligacions contretes justifica les quantitats lliurades quan siga igual o superior al 60% de l'import de la subvenció.

Sense perjuí del que s'ha establit anteriorment, la corporació local disposa fins al 31 de gener de 2016 de termini per a presentar:

  • Memòria financera descriptiva de l'execució del gasto objecte de la subvenció. Annex II
  • Certificat relatiu als treballadors contractats. Annex III
  • Memòria d'actuacions del programa subvencionat. Annex IV

2.4 Els gastos a justificar en les subvencions hauran de ser, com a mínim igual al gasto total estimat del programa objecte de subvenció, i es correspondrà sempre amb els continguts de l'esmentat programa, i no són admissibles gastos d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció del programa subvencionat que s'arreplega en l'annex IX de la resolució nominativa de concessió, i es procedirà, en cas contrari, a la minoració proporcional o desistiment sense efecte corresponent i a l'exigència, si és el cas, de devolució dels imports indegudament percebuts. Així mateix, no podran ser compensades quantitats justificades corresponents a diferents programes subvencionats.

Tercera. Tramitació en les direccions territorials

Amb independència de la competència del Servici de Prestacions i Relacions amb altres administracions públiques en matèria de dependència, de les direccions territorials, en la comprovació de tota la justificació presentada per les corporacions locals, i l'emissió del certificat de comprovació i aprovació de la justificació per a procedir al pagament, davant de les situacions d'incorrecta justificació/execució dels programes subvencionats, el dit servici haurà d'elaborar un informe que serà remés a la Direcció General de Dependència i Majors.

Quarta. Desistiment sense efecte o minoració de la resolució de concessió d'ajudes

La falta o la inadequada justificació donarà lloc, si és el cas, al desistiment sense efectes o minoració de la subvenció concedida, com s'establix en l'apartat E de l'annex IX de la resolució de concessió.

La minoració o desistiment sense efectes de les resolucions d'atorgament de les ajudes correspon a les direccions territorials, d'acord amb el que establix la Resolució de 27 de febrer de 2009, del conseller de Benestar Social i vicepresident tercer del Consell, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria.

En cas de procedir a algun dels dits supòsits, haurà de remetre's còpia de la resolució de minoració notificada a l'interessat, a la Direcció General de Dependència i Majors, Servici de Prestacions i Relacions amb altres Administracions Públiques en matèria de dependència, per a la seua incorporació a l'expedient.