SERVICIS SOCIALS ESPECIALITZATS ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 2016

INSTRUCCIONS

Primera. Lloc de presentació de les justificacions

Castelló: Av. Germans Bou, 81

12071 CASTELLÓ

Telèfon 964 726255/726250

València: Av. Baró de Càrcer, 36

46001 VALÈNCIA

Telèfon 96 386 67 50/96 353 01 79

Alacant: C/ Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat)

03001 ALACANT

Telèfon 966 47 82 04/ 966 47 82 90

Segona. Terminis per al pagament i justificació

D'acord amb la normativa pressupostària vigent i basant-se en el que disposa l'article 34.1.c) de la Llei 11/2015, de 29 de desembre de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016 (DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015), i d'acord amb l'Annex IX de les resolucions de la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives per les quals s'atorguen les subvencions de línies nominatives dirigides a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2016, el procediment serà el següent:

2.1 Un 35% de la subvenció s'alliberarà a la signatura de la resolució de concessió.

2.2 Un 30% s'alliberarà amb anterioritat al mes de juliol de 2016.

2.3 El 35% restant s'alliberarà després de l'aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat, tenint de termini l'entitat local fins al 30 de novembre (inclusivament) de 2016 per a presentar la justificació esmentada, la qual consistirà en el Certificat de reconeixement de l'obligació de pagament, segons Annex I del present document.

S'entendrà que l'import arreplegat en el certificat d'obligacions contretes justifica les quantitats alliberades quan siga igual o superior al 65% de l'import de la subvenció.

Sense perjuí del que disposa anteriorment, la corporació local disposa fins al 31 de gener de 2017 de termini per a presentar:

  • Memòria financera descriptiva de l'execució de la despesa objecte de la subvenció. Annex II.

  • Certificat relatiu als treballadors contractats. Annex III.

  • Memòria d'actuacions del programa subvencionat. Annex IV. 

  • Memòria d'actuacions en matèria de suport a la valoració en format lliure (només per als 9 ajuntaments de la província d'Alacant que realitzen funcions de suport en matèria de valoració).

2.4 Les despeses a justificar en les subvencions hauran de ser, com a mínim, iguals a la despesa total estimada del programa objecte de subvenció, i es correspondrà sempre amb els continguts de l'esmentat programa, no sent admissibles despeses d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció del programa subvencionat que s'arreplega en l'Annex IX de la resolució nominativa de concessió, procedint-se en cas contrari a la minoració proporcional o desistiment sense efecte corresponent i a l'exigència, si és el cas, de devolució dels imports indegudament percebuts. Així mateix, no podran ser compensades quantitats justificades corresponents a diferents programes subvencionats.

Tercera. Tramitació en les direccions territorials

Amb independència de la competència del Servei de Prestacions i Relacions Administratives, de les direccions territorials, en la comprovació de tota la justificació presentada per les Corporacions Locals, i l'emissió del certificat de comprovació i aprovació de la justificació per a procedir al pagament; davant de les situacions d'incorrecta justificació/execució dels programes subvencionats, el Servei esmentat haurà d'elaborar un informe que serà remés a la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència.

Quarta. Desistiment sense efecte o minoració de la resolució de concessió d'ajudes

La falta o la inadequada justificació, donarà lloc, si és el cas, al desistiment sense efectes o minoració de la subvenció concedida, com s'estableix en l'apartat E) de l'Annex IX de la resolució de concessió.

La minoració o desistiment sense efectes de les resolucions d'atorgament de les ajudes correspon a la direccions territorials, d'acord amb el que estableix la Resolució de 29 de febrer de 2016, de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Vicepresidència i Conselleria.

En cas de procedir a algun dels supòsits esmentats, haurà de remetre's còpia de la resolució de minoració notificada a l'interessat, a la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, Servei de Prestacions i Relacions Administratives, per a la seua incorporació a l'expedient.

DOCUMENTS