Serveis Socials Especialitzats d'Atenció a Menors (SEAFI) 2016

INSTRUCCIONS

A) SERVEI FINANÇAT

Servei Social Especialitzat d'Atenció a Menors:  

B) IMPORT FINANÇAT 

Import total SEAFI:  

C) OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL BENEFICIARI 

a) L'equip professional haurà de complir els requisits següents:

1. Integració en l'equip municipal de serveis socials generals: el personal del SEAFI, integrat dins de l'equip municipal de serveis socials generals, assumeix les funcions d'informació assessorament tècnic, diagnòstic i intervenció immediata, elaboració, desenvolupament i seguiment del Pla d'Intervenció Familiar i, si és el cas, del Pla de Protecció del Menor. 

2. Composició i formació de l'equip professional. L'equip professional estarà format per titulats superiors i mitjans en àrees pedagògiques, psicològiques i socials; els titulats superiors exerciran les funcions de terapeuta familiar i els titulats mitjans exerciran les funcions d'educador familiar. Serà requisit que els professionals subvencionats tinguen una formació específica en intervenció familiar. Els que exercisquen les funcions de terapeuta familiar la tindran en avaluació i intervenció clínica o terapèutica, i els que exercisquen les funcions d'educador familiar la tindran en desplegament d'actuacions en l'àmbit social dirigides a famílies amb desestructuració familiar i social. 

3. Atenent el nombre d'habitants, s'aconsella com a plantilla mínima adequada per a prestar el servei la següent: 

 • Més de 300.000 habitants: 4 titulats superiors i 3 tècnics mitjans. Aquests professionals poden estar integrats en més d'un equip d'intervenció
 • Des de 140.001 fins a 300.000: 2 titulats superiors i 1,5 tècnics mitjans
 • Des de 70.001 fins a 140.000: 1 titulat superior i 1,5 tècnics mitjans
 • Des de 30.001 fins a 70.000: 1 titulat superior i 1 tècnic mitjà
 • Des de 15.001 fins a 30.000: 1 titulat superior i 0,5 tècnic mitjà
 • Des de 4.501 fins a 15.000: 1 titulat superior
 • Fins a 4.500: 0,5 titulat superior

En cap cas es podrà prescindir de la figura del tècnic superior. 

4. Les baixes laborals del personal de més de deu dies de duració hauran de ser substituïdes per personal contractat a aquest efecte. No obstant això, es garantirà, en qualsevol moment, l'adequada cobertura del servei. 

b) Altres obligacions específiques: 

1. Observar les instruccions que la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència dicte en matèria de protecció de menors. 

2. Remetre trimestralment l'estadística de casos atesos. Per a omplir l'estadística es tindrà en compte el següent: 

a) Es considera sessió cada visita realitzada a un membre de la família o a més d'un   o al menor durant el procés d'intervenció. 

b) Es considera intervenció el conjunt de visites que realitza una família o un menor per una demanda específica. Es consideraran com una única intervenció: una sola sessió si en la primera entrevista es dóna de baixa el cas, o el conjunt de sessions que van des de l'alta fins a la baixa del cas. Si després d'una baixa s'inicia una altra atenció per una altra demanda específica (coincident o no amb la que va donar lloc a la intervenció anterior), s'entendria com una nova intervenció. 

c) S'ha de reflectir el nombre de menors en situació de risc i nombre de menors amb mesures de protecció atesos, així com el nombre de famílies ateses en aquest trimestre. 

3. Remetre a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives una relació trimestral dels menors amb expedient de protecció els nuclis familiars dels quals estiguen sent atesos en el SEAFI, i si tingueren mesura adoptada, caldria consignar-la.  

c) L'entitat local haurà de presentar en la corresponent Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, abans del 31 de gener de 2017, una memòria de desenvolupament de l'actuació realitzada (preferentment en format electrònic) que haurà d'incloure necessàriament el nombre de menors atesos en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció, així com el nombre de famílies ateses, nombre de sessions realitzades, objectius inicials de la intervenció (preservació familiar/reunificació familiar/incorporació a nou nucli familiar extensa o educadora) i finalitzada la intervenció, els resultats d'aquesta (preservació familiar, reunificació familiar, incorporació a un nou nucli familiar o proposta de separació), així com el temps de cada intervenció. A més, s'inclourà la metodologia utilitzada i els instruments d'avaluació o seguiment utilitzats. 

D) FORMA DE PAGAMENT 

La subvenció es farà efectiva d'acord amb el que disposa l'article 34.1 c) de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016 (DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015), de la manera següent:

 • Un 35% de l'import de la subvenció es lliurarà a la firma de la present resolució.
 • Un 30% de l'import de la subvenció es lliurarà amb anterioritat al mes de juliol de 2016.
 • El 35% restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.

E) JUSTIFICACIÓ 

L'import a justificar s'haurà de referir al cost total del servei objecte de subvenció. 

La justificació de la despesa consistirà en la presentació, davant de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, d'un certificat d'obligació contreta o reconeguda, o de pagament ordenat, subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde president, segons el model normalitzat, que reculla: 

 • Les despeses realitzades (els conceptes de personal i sosteniment estan unificats en la subvenció). 
 • La relació de personal, amb el nom del treballador, categoria professional, jornada (completa o parcial) i mesos de treball. En el supòsit de personal compartit, s'haurà d'indicar en quin altre programa o servei treballa i per quin import i percentatge es justifica en altres subvencions concedides. 

La subvenció concedida que incloga el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de setembre s'haurà d'haver justificat, com a màxim, a 31 d'octubre de 2016, i no es podran presentar justificacions de despesa efectuada en l'exercici 2016 després del 31 de gener de l'any 2017.

DOCUMENTS