serveis socials especialitzats d'atenció a menors (SEAFI))

INSTRUCCIONS

1. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA

1.1. La justificació en les subvenciones de SEAFI es correspondrà sempre amb el contingut de l'actuació subvencionada, i no s'admetran despeses d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció d'aquelles.

1.2. L'import a justificar haurà de referir-se al cost total del servei objecte de subvenció.

1.3. La justificació de la despesa consistirà en la presentació, davant de la corresponent direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives, d'un certificat d'obligació adquirida o reconeguda, o de pagament ordenat, subscrit per l'interventor de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde president, segons el model normalitzat, que arreplegue:

  • Les despeses realitzades (els conceptes de personal i sosteniment estan unificats en la subvenció).
  • La relació de personal, amb el nom del treballador, categoria professional, jornada (completa o parcial) i mesos de treball. En el supòsit de personal compartit, s'haurà d'indicar en quin altre programa o servei treballa i per quin import i percentatge es justifica en altres subvencions concedides.

1.4. La subvenció concedida que incloga el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de setembre, haurà d'haver-se justificat, com a màxim, el 31 d'octubre de 2017, i no es podran presentar justificacions de despesa efectuada en l'exercici 2017 amb posterioritat al 31 de gener de l'any 2018.

2. MODELS DE JUSTIFICACIÓ