Servicis Socials Generals 2015

INSTRUCCIONS

1r. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DEL GASTO

1.1. Els gastos a justificar en les subvencions relatives a servicis socials generals hauran de ser, com a mínim, igual al gasto total estimat dels programes objecte de subvenció, i es correspondran sempre amb els continguts dels esmentats programes, i no són admissibles gastos d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció dels programes subvencionats. Així mateix, no podran ser compensades quantitats justificades corresponents a diferents programes subvencionats, i es procedirà en cas contrari a la minoració proporcional o al desistiment sense efecte corresponent i a l'exigència, si és el cas, de devolució dels imports indegudament percebuts.

1.2. Durant el transcurs del període objecte de subvenció i sempre que es produïsquen bestretes a compte de la subvenció, la corporació local haurà de justificar la quantitat anticipada per mitjà de la presentació davant de la Direcció Territorial de Benestar Social de la província corresponent, d'un certificat del volum d'obligacions reconegudes per la corporació en eixe període, subscrit per l'interventor i amb el vistiplau de l'alcalde president, als efectes de la tramitació del següent termini de la subvenció.

1.3. En la subvenció concedida en la qual s'hagen produït bestretes a compte, amb anterioritat al 31 d'octubre de 2015 (inclusivament) la corporació local haurà d'emetre un certificat d'obligacions reconegudes en el dit període.

1.4. La corporació local disposa de termini fins al 31 de gener de 2016 per a presentar:

  • La memòria de programes de servicis socials.

  • La memòria financera d'execució del gasto de servicis socials generals.

2n. MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Certificat de reconeixement de l'obligació de pagament (model I).

  • Memòria de programes de servicis socials (model II).

  • Memòria financera d'execució del gasto objecte de la subvenció (model III).