SERVEIS SOCIALS GENERALS

INSTRUCCIONS SERVEIS SOCIALS GENERALS

1r. FORMA I PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA

1.1. Les despeses a justificar en les subvencions relatives a serveis socials generals hauran de ser, com a mínim, igual a la despesa total estimada dels programes objecte de subvenció, i es correspondran sempre amb els continguts dels esmentats programes, no sent admissibles despeses d'actuacions que no estiguen específicament previstes en la descripció dels programes subvencionats. Així mateix, no podran ser compensades quantitats justificades corresponents a diferents programes subvencionats, procedint-se en cas contrari a la minoració proporcional o desistiment sense efecte corresponent i a l'exigència, si és el cas, de devolució dels imports indegudament percebuts.

1.2. Durant el transcurs del període objecte de subvenció i sempre que es produïsquen acomptes de la subvenció, la corporació local haurà de justificar la quantitat anticipada per mitjà de la presentació davant de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província corresponent, d'un certificat del volum d'obligacions reconegudes per la corporació en aqueix període, subscrit pel seu interventor/a i amb el vistiplau del seu alcalde-president, als efectes de la tramitació del següent termini de la subvenció.

1.3. En la subvenció concedida en la qual s'hagen produït bestretes, amb anterioritat al 31 d'octubre de 2016 (inclusivament), la corporació local haurà d'emetre un certificat d'obligacions reconegudes en el període esmentat.

1.4. La corporació local disposa de termini fins al 31 de gener de 2017, per a presentar:

  • La memòria de programes de serveis socials.
  • La memòria financera d'execució de la despesa de serveis socials generals.

2n. MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Certificat de reconeixement de l'obligació de pagament (model I).
  • Memòria de programes de serveis socials (model II).
  • Memòria financera d'execució de la despesa objecte de la subvenció (model III).

DOCUMENTS