Serveis socials generals

Servicis socials generals 2017

INSTRUCCIONS

Lloc de presentació dels justificants

Castelló: av. dels Germans Bou, 81

     12071 CASTELLÓ

     Telèfon 964 726230 / 964 726250

València: av. del Baró de Càrcer, 36

     46001 VALÈNCIA

     Telèfon 961 271511 / 961 271630

Alacant: av. de la Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat)

    03001 ALACANT

   Telèfon 965 938040 / 966 478290

Obligacions, forma de pagament i justificants

Aquesta ajuda es farà efectiva, de conformitat amb el que disposa l’'article 44 de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017 (DOCV núm. 7948 de 31 de desembre de 2016), de la manera següent:

 • Un 35 % d'aquesta es lliurarà a la firma d'aquesta resolució
 • Un 35 % es lliurarà amb anterioritat al mes de juliol de 2017
 • El 30 % restant es lliurarà després de l'aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i la correcta aplicació de l'import inicialment anticipat.
 • S'entendrà que l'import arreplegat en el certificat d'obligacions contretes justifica les quantitats lliurades quan siga igual o superior al 65 % de l'import de la subvenció.
 • L'entitat local, notificada aquesta resolució i abans del 15 de juny de 2017, haurà d'expedir el certificat de retenció de crèdit o crèdit disponible, segons el model normalitzat, i haurà de traslladar aquest a la respectiva Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Durant el transcurs del període objecte de subvenció i sempre que es produïsquen bestretes a compte de la subvenció, la corporació local haurà de justificar la quantitat anticipada per mitjà de la presentació davant de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la província corresponent d'un certificat del volum d'obligacions reconegudes per la corporació en aqueix període, subscrit pel seu interventor/a i amb el vistiplau del seu alcalde president, segons model normalitzat, als efectes de la tramitació del termini següent de la subvenció.
 • Amb independència que s'hagen produït bestretes a compte, amb anterioritat al 31 d'octubre de 2017, la corporació local haurà d'emetre un certificat d'obligacions reconegudes en el dit període, i haurà de traslladar aquest a la respectiva Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, l'entitat local haurà de presentar, en model normalitzat que facilitarà la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, abans del 31 de gener de 2018, la memòria descriptiva de l'execució dels programes objecte de la subvenció, la memòria financera descriptiva de l'execució de la despesa que inclou el certificat relatiu als treballadors contractats i a les nòmines corresponents.
 • Mentre que l'entitat local prestatària dels serveis i programes, no dispose del personal adequadament format i habilitat dins de la plantilla funcionarial o laboral de la corporació, per a realitzar la valoració de la dependència, prescripció tècnica de caràcter públic, es podrà continuar prestant el servei a la localitat per aquells professionals que estaven realitzant-lo amb anterioritat.

En aquest sentit, i per a evitar discontinuïtats en l'atenció de les persones, les aportacions rebudes per les corporacions locals com a entitats beneficiàries de la línia 313.10 l'any 2017, podran ser justificades per mitjà d'aportacions realitzades a les entitats i mancomunitats des d'on s'hagen gestionat serveis l'any anterior i se continue fent fins que les entitats disposen del suficient personal habilitat.

 • Si de la presentació de les memòries d'execució de la despesa, es derivaren incompliments en la realització d'aquests per part de la corporació local, es procedirà a la minoració corresponent i a l'exigència, si és el cas, de la devolució d'imports indegudament percebuts.
 • Tots els models normalitzats indicats en aquestes instruccions, tan prompte com estiguen actualitzats, es posaran i podran descarregar-se en el web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

DOCUMENTS