Campanya de difusió de Servicis Socials

Visualització de contingut web

SISTEMA D'INFORMACIÓ D'USUARIS DE SERVICIS SOCIALS (SIUSS)

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS)


 

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) és l'aplicació informàtica que permet la recollida de les dades bàsiques del/la usuari/a dels serveis socials d'Atenció Primària necessaris per a realitzar una intervenció professional com a resposta a una demanda social.

Es configura a través d'expedients familiars i permet a els/les treballadors/es socials de base la gestió d'aquests.

L'actual Versió 5 està plantejada per al treball en web, la qual cosa permet actualitzacions transparents i automàtiques sense necessitat de noves instal·lacions, evitant la duplicitat de la informació i l'enviament massiu de dades entre entitats.


 

Objectius

 • Recaptar les dades bàsiques de els/les Usuaris/es.

 • Disposar d'un instrument útil i àgil que permeta un seguiment de la intervenció.

 • Possibilitar el coneixement de les característiques i perfil de els/les usuaris/es i intervencions realitzades, així com dels recursos aplicats.

Objectius específics:

1. A curt termini:

 • Agilitzar la gestió

 • Facilitar l'emmagatzematge de dades

 • Identificar les problemàtiques socials

2. A mitjà termini:

 • Detecció de necessitats

 • Avaluació i planificació dels serveis

 • Reordenació dels recursos socials

3. A llarg termini

 • Planificació, coordinació i impuls del Sistema de Serveis Socials

 • Coneixement de l'evolució de les necessitats i adequació dels recursos socials.


 

Estructura i contingut

El SIUSS està estructurat en cinc nivells independents però interrelacionats entre ells per a l'intercanvi d'informació:

 • Unitat de Treball Social (UTS): En aquest nivell es troba el contingut i desenvolupament de la Fitxa Social. Està dissenyat per a la seua utilització pel Treballador Social i en el conjunt del programa seria el nivell de presa de dades.

 • Centre de Serveis Socials (CSS): Defineix les UTS i les seues zones i pot realitzar explotacions de les dades de les seues UTS.

 • Mancomunitat (o Agrupació de Centres de la mateixa província).

 • Comunitat Autònoma (CCAA): Defineix l'estructura dels Centres i sectors del seu territori, així com el denominat 4t nivell dels recursos específics. Pot realitzar explotacions dels Centres de Serveis Socials

 • Ministeri: Manté i actualitza l'aplicació, dona accés a les CCAA i realitza les explotacions de tot el territori.

En el nivell de presa de dades que correspon a la Unitat de Treball Social, el contingut té una part troncal que conté les dades de la unitat de convivència i la intervenció professional, estructurada en els següents blocs:

 • Dades del/la usuari/a: sexe, edat, nacionalitat, relació amb l'activitat econòmica, ocupació….

 • Dades soci-familiars: components de la unitat familiar i perfil d'aquests, situació econòmica...

 • Dades d'hàbitat: equipament i situació de l'habitatge, amuntegament…

 • Intervenció social:

 • Demandes

 • Valoracions professionals de la situació de necessitat

 • Recursos Idonis

 • Recursos Aplicats

A més, i complementàriament, SIUSS es conforma com a nucli de dades bàsiques per a altres gestions dels serveis socials:

 • Mòdul d'ajuda a domicili (AD)

 • Mòdul de maltractaments a la infància (MT)

 • Mòdul de violència de gènere (VG)

 • Utilitats per a seguiment del recurs, cita prèvia i adreces

 • Utilitats per a exportacions de dades globals a altres aplicacions (SPSS)


 

Procediment d'implementació de SIUSS en el Servei Social de Base

 1. La implantació de SIUSS es regula per mitjà de Protocols d'Adhesió al Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Generalitat, de data 13 de setembre de 2013, i la seua Addenda de 18 de febrer de 2019, per a la Difusió i Implantació de SIUSS i la seua Aplicació Informàtica, a subscriure entre les Entitats Locals (ajuntaments, mancomunitats, agrupacions de municipis) interessades i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat.

 2. Es procura formació bàsica en l'aplicació SIUSS dels professionals dels Serveis Socials que vagen a utilitzar-la.

 3. Es facilita suport tècnic per a la instal·lació de l'aplicació i de les futures incidències de funcionament, per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en situació de Dependència.


 

Utilitats i resultats

Utilitats:

 1. Gestió

  • Gestió de prestacions

  • Cerca d'informació

  • Facilita el seguiment d'actuacions:

   • Consulta

   • Obtenció ràpida de dades i informes.

  • Serveix de suport a un adequat diagnòstic social

  • Possibilita l'emmagatzematge i organització de la informació

 1. Explotació

  • Directa: s'obtenen estadístiques predissenyades en els cinc nivells d'instal·lació (UTS, CSS, Mancomunitat, CCAA, Ministeri)

  • Exportació de dades a paquets estadístics més complexos

  • Estadístiques mitjançant Web Services

Resultats:

Cadascuna de les administracions, dins del seu àmbit territorial, pot realitzar tractament de les dades i les explotacions estadístiques corresponents, obtenint informació sobre els següents resultats:

 • Perfil dels usuaris de serveis socials

 • Perfil d'usuaris de cadascuna de les prestacions bàsiques

 • Informació sobre les demandes i la seua evolució temporal

 • Informació sobre les intervencions professionals i recursos aplicats

Tant les UTS, com els CSS i les Comunitats/Ciutats Autònomes, poden obtindre informació sobre les demandes i els recursos fins al nivell de desagregació definit per la Comunitat Autònoma.


 

Protecció de dades

Conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el SIUSS garanteix aquesta protecció.

L'adhesió al Conveni de Col·laboració per a la Difusió i Implantació de SIUSS i la seua Aplicació Informàtica implica l'obligació d'elaborar un registre d'activitats de tractament que haurà de contindre la informació assenyalada en l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Documents