Visualització de contingut web

Prestació vinculada al servei d’ajuda a domicili

El servei d'ajuda a domicili (SAD) està constituït pel conjunt d'actuacions dutes a terme al domicili de les persones en situació de dependència a fi d'atendre les seues necessitats de la vida diària i incrementar la seua autonomia, afavorint-hi la permanència en condicions adequades, prestades per entitats o empreses acreditades per a esta funció.

Així mateix, les actuacions esmentades podran ser les següents:

 •  Serveis relacionats amb l'atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària:
  El conjunt d'activitats que pot comprendre la cura personal engloba tots els aspectes relacionats amb la higiene, l'atenció i la neteja personal. Inclou canvis posturals, mobilitzacions, control de medicació bàsica i de les activitats directament relacionades amb la potenciació de l'autonomia personal. 
 •  Serveis relacionats amb l'atenció de les necessitats domèstiques o de la llar:
  El conjunt d'activitats que pot comprendre l'atenció de necessitats de la llar engloba totes les activitats relacionades amb la neteja, el manteniment i l'atenció de l'entorn més pròxim de la persona.


Els serveis relacionats amb l'atenció de les necessitats domestiques només podran prestar-se conjuntament amb servicis d'atenció personal i no podrà prestar-se únicament el servei d'ajuda per a necessitats domèstiques o de la llar, ni tampoc podrà ser el servei d'atenció a les necessitats domèstiques o de la llar superior al 50% respecte al servei d'atenció personal.

És el beneficiari de la prestació qui contractarà el servei amb l'empresa acreditada triada. Esta prestació és nominativa i la rep directament la persona dependent que serà qui efectuarà el pagament a l'empresa.

 

INTENSITAT

1. Per a les persones que ingressen en el sistema d'atenció a la dependència, amb reconeixement de la situació de dependència de "grau" (a partir del 15/7/12), la intensitat hora/mes per al servici d'ajuda a domicili serà:

 • Grau III: Entre 46 i 70 hores/mes
 • Grau II: Entre 21 i 45 hores/mes
 • Grau I: Màxim de 20 hores/mes

2. Per a les persones que a l'entrada en vigor de la reforma (15/7/12), ja tingueren reconegut grau i nivell, la intensitat per a l'ajuda a domicili serà:

 • Grau III, nivell 2: Entre 56 i 70 hores/mes
 • Grau III, nivell 1: Entre 46 i 55 hores/mes
 • Grau II, nivell 2: Entre 31 i 45 hores/mes
 • Grau II, nivell 1: Entre 21 i 30 hores/mes
 • Grau I, nivells 1 i 2: Màxim de 20 hores/mes


La persona en situació de dependència haurà d'acreditar que almenys rep el nombre d'hores mínim  establert en el seu PIA per mitjà del contracte subscrit amb l'empresa acreditada. 

En el PIA d'aquelles persones reconegudes en situació de Grau III o en situació de Grau II, en què s'establisca la compatibilitat entre el Servei de Centre de Dia -o la prestació econòmica vinculada a aquell- i el Servei d'Ajuda a Domicili -o la prestació vinculada a aquell-, la intensitat d'aquest serà com a màxim de 22 hores mensuals, de dilluns a divendres, amb l'objecte de facilitar-los l'assistència al Centre de Dia.