Definició

Podran ser objecte de subvenció els programes i serveis per a persones amb diversitat funcional enquadrables en alguna de les tipologies seguents:

a) Programes de convivència, promoció d´oci i temps lliure.

b) Programes de cooperació social (grups d`autoajuda, programes de transició entre recursos,

d´acollida, tornada a casa o evitació de recaigudes, i foment del voluntariat social).

c) Programes i serveis d´intervenció per a la prevenció i inserció social (promoció, manteniment i recuperació de l´autonomía funcional; estimulació cognitiva i mental; habilitació i terapia ocupacional).

d) Programes i serveis de respir familiar (suport i interveció domiciliaria i serveis d´estada temporal).

e) Programes de suport i atenció sociosanitaria.

f) Programes d´ocupació amb suport (serveis socials especialitzats dirigits a la integració en l´ambit sociolaboral de persones amb diversitat funcional).

g) Programes de foment de la vida independent.

h) Programes de col-laboració i dinamització d´entitats tutelars, i serveis per a la promoció de l´autonomia personal de persones amb capacitat limitada judicialment.

i) Programes de terapia asistida amb animals de companyia i altres programes d´innovació social.

j) Programes d´activitats formatives, especialment de foment de l´alfabetizació digital i l´ús de les noves tecnologíes per les persones amb diversitat funcional.

k) Plans de actuació per a realizar activitats d´investigació social en relació amb les persones amb diversitat funcional.

l) Campanyes de sensibilització i difusió de la realitat que presenta el sector social de les persones amb diversitat funcional.

 

Requisits

Podrán sol-licitar les subvencios les organitzacions o entitats privades sense ánim de lucre, que desenvolupen programes i serveis socials especializats per a persones amb diversitat funcional.

Les organitzacions o entitats sense ánim de lucre sol-licitants hauran d´estar inscrites en el Registre de entitats titulars d´acció social, en el sector corresponent a persones amb discapacitat o diversitat funcional.

 

Termini de sol-licitud

El termini de presentació de les sol-licituds será de trenta dies naturals comptadors des de l´endemá de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (núm. 7958/16.01.2017)