CRIS (Centres de Rehabilitació i Integració Social)

Definició

Els centres de rehabilitació i integració social, (CRIS), son servicis específics i especialitzats, en règim ambulatori, dirigits a persones amb malaltia mental crònica, amb un deteriorament significatiu de les seues capacitas funcionales, on es duran a terme programes de treball adequats a las característiques, necessitats i situació concreta dels usuarios i de les usuaries.

Beneficiaris

Persones adultes afectades per malalties mentales greus, que impliquen un deteriorament important de la seua activitat social i laboral, i de les seues capacitats funcionals.

Ubicació

En àrees urbanes, amb fàcil accés i contacte amb la comunitat i recursos existents en la mateixa, amb adequada xarxa de transports i proximitat i connexió amb els Centres de Salut, Centres de Dia, recursos de rehabilitació laboral i recursos residencials.

Capacitat

El nombre de places serà com a mínim de 50 i com a màxim de 70.

Prestacions

En els CRIS es realitzaran les següents prestacions mínimes:

 • Protocol d·A·avaluació social i funcional.

   

 • Entrenament en competència social i en habilitats d·A·autocuidado i de la vida diària.

   

 • Recuperació d·A·habilitats cognitives.

   

 • Psicomotricitat.

   

 • Programa individualitzat de rehabilitació (PIR).

   

 • Psicoeducació i promoció d·A·estils de vida saludables.

   

 • Protocol de seguiment i suport comunitari.

   

 • Suport i assessorament a la familia.