Residència per a persones amb discapacitat

Definició

 

Són recursos de vivenda destinats a les persones amb discapacitat que necessiten una atenció integral, continuada, personal i multidisciplinària que no pot ser duta a terme en el medi familiar pels seus condicionaments personals o familiars.

 

Beneficiaris

 

Persones amb discapacitat amb autonomia limitada i discapacitat psíquica i/o física amb greu afectació, amb edats compreses entre 16 i 65 anys.

 

Ubicació

 

Preferentment, en llocs de fàcil accés i integrats en grups poblacionals respectant el seu propi entorn natural i amb adequada xarxa de transports públics próxims a equipaments sanitaris i servicis comunitaris.

 

Capacitat

 

El nombre de places de usuaris no podrà superar les 60 unitats ni ser inferior a 20. Podrà establir-se un nombre menor de places quan les necessitats de la zona ho aconsellin.

 

Prestacions

 

Les prestacions mínimes seran:

 • Assistència integral.
 • Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
 • Atenció de enfermería i vigilància médica de patologies lleus.
 • Tractament especialitzat.
 • Activitats de mobilització.
 • Activitats ocupacionals i rehabilitadoras.
 • Activitats culturals i recreatives.
 • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
 • Suport psicosocial.
 • Orientació familiar.
 • Promoció de la salut.