Vivenda tutelada

Definició

 

Les Vivendes Tutelades són vivendes configurades com a llars funcionals de dimensions reduïdes, adequades al nombre i característiques dels usuaris i inserides en l·A·entorn comunitari, en què conviuen, de forma estable en el temps, un grup homogeni de persones amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu, amb necessitats de suport intermitent o limitat, en règim de funcionament parcialment autogestionat.

 

Usuaris

 

Podran ser usuaris de les Vivendes Tutelades les persones amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu, majors de 18 anys, necessitades de protecció i d·A·allotjament social alternatiu a les residències, que tinguen reconegut en el certificat de minusvalidesa un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

 

Ubicació

 

Les Vivendes Tutelades estaran situades en sòl urbà i de fàcil accés a equipaments i servicis comunitaris, ben comunicades i amb adequada xarxa de transports públics.

 

Capacitat

  • Centre residencial comunitari, oberts i flexibles, destinat a persones amb malalties mentals cròniques que no requereixen hospitalització.
  • Presten un servei d'allotjament i rehabilitació d'aquestes persones enfocant la seua actuació cap a la millora de l'autonomia personal i social i recolzant la seua normalització i integració comunitària.

 

Servicis

 

En totes les Vivendes Tutelades hauran de prestar-se els següents servicis, que tindran el caràcter de bàsics:

  • Assistència, suport o supervisió.
  • Allotjament i manutenció.
  • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
  • Col·laboració per a la busca d·A·altres recursos específics.
  • Activitats d·A·integració en l·A·entorn comunitari.

 

Modalitats

  • Vivendes assistides.
  • Vivendes supervisades.
  • Vivendes supervisades per a la promoció de l·A·autonomia i el foment de l·A·aprenentatge en les activitats de la vida diària.